روش بازگشت به فهرست از درون متن


این مطلب هم برای شما مفید خواهد بود: آموزش طراحی بروشور در ورد

روش بازگشت به فهرست از درون متن

نحوه تنظیم فهرست منابع

نحوه تنظیم فهرست منابع:

فهرست منابع، شامل کلیه منابع و مآخذی است که در تدوین پایان نامه از آنها چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم استفاده شده است. تمامی آثار برگرفته شده در تدوین پایان نامه بایستی در جایگاه مشخصی از متن (پایان فصل پنجم بعد از پیوست ها) به ترتیب حروف الفبای فارسی نام نویسندگان و یا سازمانهای تولید کننده اثر درج گردند. ارائه فهرست منابع مورد استفاده، نشان دهنده میزان گستردگی مطالعات قبل و هنگام انجام تحقیق از طرف محقق و همچنین اعلام پایبندی محقق به اخلاق حرفهای در حفظ حقوق مولفان میباشد. از دیگر مزایای اعلام منابع می توان به سهولت دسترسی دیگر خوانندگان اثر به منابع احتمالی مشابه و مکمل اشاره کرد. لذا روش بازگشت به فهرست از درون متن در انطباق منابع استفاده شده در متن با فهرست منابع بایستی دقت زیادی شود تا کاملاً مخوانی داشته باشند. درج منابعی که در تدوین پایان نامه از آنها استفاده نشده امری است غیراخلاقی و همچنین غیر حرفه ای است که در صورت مشاهده موجب امتیاز منفی برای پایان نامه خواهد بود. اگر نویسنده به منابع و مآخذی دسترسی داشته اما در تهیه و تدوین اثر خود استفاده ای از آنها نکرده باشد، ولی مطالعه آنها را برای درک و فهم بهتر اثر خود مفید تشخیص دهد می تواند آنها را در فهرست جداگانه ای بعد از فهرست منابع تحت عنوان "منابع برای مطالعه بیشتر" بیاورد. با توجه به اینکه روش تنظیم منابع و مآخذ به شیوه نام خانوادگی و سال انتشار میباشد لازم است که در ردیف کردن منابع ترتیب حروف الفبای فارسی رعایت شود و در مواردی که اسامی دارای حروف روش بازگشت به فهرست از درون متن مشترک می باشند تا آخرین حرف مرتب شوند

مثال:

در نوشتن منابع، منابع فارسی زبان و منابع غیر فارسی بصورت جداگانه مرتب شوند. مثلا:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع عربی

فهرست منابع آلمانی

فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع فرانسوی

در کتابنامه فارسی ذکر کامل نام نویسنده ضروری است و از نوشتن نام کوچک بصورت اختصار حتی الامکان باید خودداری کرد. عناوین و القاب مانند دکتر، مهندسی، علامه، پروفسور و . حذف شوند. در مواقع الزام، القاب را بعد از نام خانوادگی و قبل از نام کوچک درج شوند.

نحوه تنظيم منابع

معمولا نحوه فهرست منابع در پایان نامه ها، نشریه ها و کتابها بصورت یکسان و مشابه و به شرح زیر می باشد:

۱- نحوه نگارش منبع مقالات:

نام خانوادگی مولف، نام (سال انتشار ). عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار، شماره مجله ص 120-136

مثال:

سیف، علی اکبر (۱۳۷۵). روش تهیه پژوهشنامه. مجله تحقیق در علوم انسانی، سال اول، شماره ۱، ص ۷۵-۵۷.

مولوی، حسین، (۱۳۸۰) یادگیری و اثرات آزمونهای مکرر در افزایش یا کاهش یادگیری (تهران) مجله اندیشه و رفتار. سال چهارم، جلد پانزدهم شماره ۱ و ۲، ص 189-210

),"The role of culture in emotionantecedent appraisal", Scherer. K.R.(1997b Journal of personality and social psychology, Vol 5, No. 73, PP.902-922.

در منابع لاتین نام و یا حرف ابتدای نام مولف یا مولفین باید با حروف بزرگ نوشته شود. اگر مقاله توسط چند نویسنده تدوین شده باشد «نام خانوادگی نویسنده اول - کاما - نام نویسنده اول یا حرف اول نام آن - کاما- نام خانوادگی نویسنده دوم - کاما - نام نویسنده دوم یا حرف اول نام آن - کاما» قبل از نام و یا حرف اول نام آخرین نویسنده در منابع فارسی حرف «و» و در منابع انگلیسی عبارت «and» می آید. بعد از نام خانوادگی وی، نقطه و بعد پرانتز و داخل پرانتز تاریخ انتشار مقاله می آید. در صورتی که مقاله در مجله زیر چاپ باشد، در پرانتز به جای سال انتشار، کلمه «زیر چاپ» "in preSS" نوشته می شود. در این مورد بعد از نام مجله نیاز به ذکر شماره مجله و صفحات نیست.

اگر مقاله از منابع الکترونیک گرفته شده باشد (شبکه اینترنت، بانک های اطلاعات موجود در لوح های فشرده) به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. (سال) به عنوان اثر یا سند. تاریخ دریافت مدرک، آدرس سایت اینترنت

مثال:

Degelman, D. Harris, M.L. (2000). APA style essentials. May 18.Retrieved " From http://www. Vangoard. edu/faculty/ ddegelman/index. Cfm/doc-id-796"

اگر منبع از شبکه اینترنت اخذ شده و فاقد سال انتشار باشد به جای تاریخ n.d نوشته می شود. در خصوصی مقالاتی که از لوح های فشرده استخراج می شوند بایستی به لوح فشرده بطور کلی اشاره کرد.

مثال :روش بازگشت به فهرست از درون متن روش بازگشت به فهرست از درون متن

The Oxford Dictionary2nd ed. (1992). (CD-Rom). Torontor . Mc Vlelland and Stwart

اگر چکیده مقاله از منبع غیر از مجله اصلی اخذ شده باشد (مانند بانکهای اطلاعاتی یا لوح فشرده) در انتهای نگارش این منبع ثانوی بایستی ذکر شود.

نام خانوادگی نویسنده، اسم. ( سال ). عنوان مقاله. نام مجله ای که مقاله ابتدا در آن منتشر شده، شماره صفحات، چکیده گرفته شده در روز، ماه، سال ، نام منبع ثانوی.

مثال:

Deglman, D. (1990). Effect of Server introduction on restauranttipping. Jornal of Applied Social Psychology, 20, 168-172. Abstract retrieve July 23, 2001, From Psych INFO database.

۲- نحوه نگارش منبع کتب تألیفی: نام خانوادگی، نام نویسنده و یا نویسندگان. (سال انتشار کتاب ). عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار: نام بنگاه انتشاراتی .

مثال:

ملک پور، مختار، (۱۳۷۵). کودکان عقب مانده ذهنی. اصفهان: انتشارات مولانا. در صورتی که کتاب زیر چاپ باشد.

ملک پور، مختار، (در دست انتشار). کودکان عقب مانده ذهنی. اصفهان: انتشارات مولانا

اگر کتاب بوسیله یک مؤسسه منتشر شده باشد و فاقد نویسنده خاصی باشد به جای اسم نویسنده «بی نام» یا ".Anon" نوشته می شود.

مثال:

بی نام.(۱۳۷۸).راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دفتر امور پژوهشی، ۶۲ صفحه، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

Anon. (1979), Nonelinical Laboratory studies, Washington DC: Penguin

. در کتاب ها معمول است شماره ویرایش بعد از نام کتاب نوشته شود.

مثال: احمدی، سیداحمد.(۱۳۷۱). نظریه های درمان صرع(چاپ سوم) اصفهان: انتشارات مشعل. MeFarland, D. J.(1993). Animal Behaviour (2nd ed.),

در صورتی که تعداد نویسندگان کتاب چند نفر باشند مشابه نحوه نگارش منبع مقالات انجام میشود. در صورتی که کتاب دارای چند مجلد باشد، بعد از نام کتاب در پرانتز شماره مجله ذکر می شود.

مثال:

Bowlby, J. (1971). Attachment and loss (Vol), London: Penguin.

وقتی نام شهر بخشی از نام ناشر باشد، ذکر نام محل انتشار دیگر لازم نیست

مثال:

احمدی، سیداحمد. (۱۳۶۹). نظریه های درمان صرع. انتشارات دانشگاه اصفهان.

۳- نحوه نگارش منبع کتب ترجمه ای:

نام خانوادگی مؤلف اصلی (به فارسی)-کاما- اسم یا حرف ابتدای نام - نقطه - پرانتز- سال چاپ کتاب به زبان فارسی - پرانتز- نقطه - نام مقاله (با حروف پررنگتر یا کج)-کاما - نام مترجم یا مترجمین - پرانتز- ویراستار یا Eds- پرانتز- نام شهر محل انتشار - دو نقطه - نام مؤسسه انتشار دهنده - نقطه.

مثال:

کرلینجر، فرد، ان، (۱۳۷۷)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. (جلد اول و دوم)، چاپ دوم، تهران: انتشارات آوای نور.

٤- نحوه نگارش منبع از مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها یا سمینارها:

۱- نام خانوادگی، نام. ( سال برگزاری کنفرانس یا کنگره). موضوع روش بازگشت به فهرست از درون متن مقاله یا پوستر ارائه شده در اولین یا چندمین کنفرانس یا کنگره یا Paper preSented at"

the International Conference on - نام کنگره یا سیمنار، شهر کشوردر صورتی که نویسندگان مقاله یا پوستر بیش از یک نفر باشند مشابه موارد قبل مرجع نویسی انجام می شود.

۵- نحوه نگارش منبع مقالات روزنامه ها و مجلات:

۱- نام خانوادگی، نام. ( سال)، ماه روز، عنوان مقاله. نام روزنامه، صفحه. در مجلات ماهیانه یا فصلنامه نیازی به ذکر روز نیست.

۶- نحوه نگارش منبع اطلاعات غیر چاپی (فیلم، نوار ویدئویی – تصویرمتحرک و نوار کاست):

نام تهیه کننده و یا نام کارگردان) «کارگردان». تاریخ باخحت فیلم، نام فیلم . شرکت سازنده.

ملاقلی پور، رسول. ( ۱۳۷۶). نجات یافتگان . < سینمایی، روایتی >، موسسه فرهنگی هنری سیما فیلم .

آموزش ایجاد انواع لینک در ورد با hyperlink (مقاله کامل)

قبل از آموزش ایجاد لینک در ورد با hyperlink ابتدا باید با کاربرد هایپر لینک در ورد آشنا شوید بنابراین این مطلب را تا انتها بخوانید.

آموزش ساخت لینک در ورد,ساخت لینک

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید درون فایل ورد ایجاد شده لینک یک سایت، ایمیل و

یا یک صفحه دیگر از سند ورد خود را قرار دهید اما ندانید که از چه گزینه ای می توان اینکار را انجام داد.

ارجاع خواننده به یک صفحه دیگر برای هدایت و دسترسی آنها به مطالب ضروری از جمله اهداف لینک دهی در سندهای ورد است.

در سایت های اینترنتی هم برای ارجاع کاربران از لینک دهی استفاده می شود.

در مایکروسافت ورد این قابلیت با گزینه ای با نام hyperlink قابل اجرا می باشد.

قبل از آموزش کامل نحوه لینک دهی در ورد، به بررسی کاربرد هایپر لینک خواهیم پرداخت

و سپس نحوه ایجاد هایپر لینک در word را خواهید آموخت و سپس با انواع لینک هایی که می توان به این شیوه ایجاد کرد آشنا خواهید شد.

کاربرد هایپر لینک در ورد

هایپر لینک گزینه بسیار کارآمدی در ورد است که برای ارجاع دادن مخاطب به صفحات و اطلاعات جدید بکار می رود. این گزینه به شما امکان می دهد که:

۱-یک لینک را به سند ورد خود اضافه نمایید: گاهی لازم است در متن های آموزشی از یک منبع معتبر یاد شود تا اعتبار متن تایید گردد.

یا اینکه یک منبع خود برای درک بهتر مطالب آورده شود.

در اینجور مواقع لینک منبع مورد نظر را خواه از سایت خاصی گرفته شود یا اطلاعات تماس فردی خاص باشد

در متن قرار داده می شود. اینکار با هایپر لینک انجام خواهد شد.

۲- لینک سایت خاصی را در سند ورد خود قرار دهید:

اغلب برای قرار دادن آدرس های اینترنتی آدرس url آنها در قالب لینک در متن آورده می شود که در سند ورد با هایپر لینک انجام می شود.

با اینکار مخاطب به سادگی سایت مورد نظر را می یابد و مجبور نیست زمان زیادی را صرف جستجو در موتورهای جستجو نماید.

این مطلب هم برای شما مفید خواهد بود: آموزش طراحی بروشور در ورد

۳- از صفحه ای از سند ورد خود به صفحه ای دیگر ارجاع دهید:

بعضی مواقع که متن بسیار طولانی است نویسنده لازم است خواننده را از بخشی از سند ورد خود به بخشی دیگر ارجاع دهد،

در این حالت به کمک هایپر لینک، یک لینک ایجاد می نماید که مخاطب را به صفحه بعد می رساند

و به این ترتیب مخاطب مجبور نیست زمان زیادی را برای یافتن صفحه مورد نظر صرف نماید.

۴- به امیل یک فرد یا سازمان لینک بدهید

۵- می توانید به یک فایل دیگر که در کامپیوتر خود ذخیره کرده اید لینک بدهید

تا با کلیک بر روی آن فایل مورد نظر برای شما باز شود و مجبور نباشید ساعت ها وقت برای پیدا کردن آن صرف نمایید.

نحوه ایجاد هایپر لینک در word

برای ایجاد هایپر لینک در ورد ابتدا باید دقیق مشخص نمایید که قرار است به چه چیزی لینک داده شود.

آیا مخاطب هنگام کلیک روی بخشی از متن شما به صفحه ای دیگر ارجاع می یابد یا اینکه تصویر خاصی را می خواهید لینک دار نمایید؟

برای این منظور گام به گام نحوه هایپر لینک کردن متن و عکس را در سندهای ورد به شما خواهیم آموخت.

نحوه استفاده از hyperlink در word

برای استفاده از هایپر لینک در سند ورد ابتدا بر روی متنی که می خواهید

مخاطب با کلیک روی آن به جای دیگری ارجاع داده شود، کلیک نمایید و متن را انتخاب کنید.

برای مثال می خواهید به سایت دیجی کالا لینک بدهید.

متن انتخابی شما برای لینک دهی دیجی کالا می باشد.

پس آن را انتخاب نمایید، با کلیک راست کردن روی متن مورد نظر می توانید از لیست باز شده گزینه hyperlink را انتخاب نمایید.

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید متن انتخابی در بخش text to display نمایش داده شده است .

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

اکنون می خواهید لینک دهی را انجام دهید. در تصویر مشاهده می کنید که گزینه های زیادی پیش روی شما قرار دارد که به ترتیب قابلیت متمایزی را در اختیار شما قرار می دهد.

لینک دادن به یک فایل در سیستم شما

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید گزینه ای با نام current folder پیش روی شماست. با کلیک روی این گزینه فایل های موجود در کامپیوتر شما نمایش داده می شود. هر کدام از فایل ها را انتخاب کنید، آدرس آن در نوار address زیر کادر نمایش داده می شود.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

با زدن دکمه ok لینک مورد نظر شما ایجاد می گردد. همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید، اگر نشانگر موس خود را روی متن قرار دهید، به شما اعلام می نماید که با زدن کلید میانبر ctrl+click می توانید به لینک مورد نظر بروید.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

قبل از ورود به فایل ایجاد شده به شما اخطار داده می شود که ممکن است امن نباشد. اما نگران نباشید با خیال راحت می توانید به لینک مورد نظر بروید.

دو گزینه Browsed Pages و recent files برای شما این امکان را فراهم می کنند که به آخرین صفحات لود شده در مرورگر و همینطور آخرین فایل های ایجاد شده لینک بدهید. برای این موارد هم می توانید مثل حالت قبل اقدام نمایید.

لینک دادن به یک سایت یا آدرس اینترنتی

برای اینکه متن مورد نظر رو به یک آدرس اینترنتی یا آدرس یک سایت خاص ارجاع بدید،

کافیست که به جای انتخاب فایل یا آدرس خاصی مستقیم لینک مورد نظر را در نوارد address صفحه زیر وارد نمایید.

برای مثال اگر می خواهید به سایت فراز سافت لینک بدهید

آدرس کامل سایت را با http در نوارد آدرس وارد نمایید. سپس دکمه ok را بزنید تا لیک مورد نظر ایجاد شود.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

لینک دادن به یک صفحه در سند ورد ایجاد شده

اگر می خواهید لینکی به یکی از صفحات و مکانی داخل سند ورد خودتان ایجاد کنید باید روی گزینه place in this documents کلیک نمایید. همانطور که مشاهده می نمایید، در پنجره باز شده شما ۳ حق انتخاب دارید.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

 • می توانید گزینه top of document را انتخاب نمایید که لینک مورد نظر را به بالا سند می دهد. یعنی هر زمان روی لینک کلیک شود، کاربر به بالا سند ورد منتقل می شود. این گزینه زمانی کاربرد دارد که بخواهید سریع به ابتدا متن ایجاد شده برگردید.
 • گزینه Headings به شما اجازه می دهد به هدینگ ها، تیترهای داخل متن خود لینک بدهید. برای مثال می خواهید در فهرست مطالب خود، به یکی از هدینگ ها لینک بدهید، در این حالت شما لیستی از هدینگ های سند پیش روی شما خواهد بود که همانند تصویر زیر می توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید و سپس با زدن دکمه ok لینک مورد نظر را ایجاد نمایید.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

 • گزینه سوم هم لینک ایجاد شده را به bookmark های شما ارجاع خواهد داد.

لینک دادن به یک سند تازه

گاهی در اواسط نوشتن یک متن متوجه می شوید که مخاطب ممکن است به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد

که اگر در متن حاضر آن را بیاورید، مطلب شما بسیار طولانی خواهد شد.

یا می خواهید برخی توضیحات را در سندی جداگانه برای خود نگهدارید.

در این زمان شما باید ابتدا یک سند تازه ایجاد کنید که اطلاعات مورد نظر را در آن بسازید، سپس به آن لینک بدهید.

برای اینکار می توانید همانند تصویر روی گزینه create new document کلیک نمایید.

در پنجره باز شده می توانید یک سند تازه ایجاد نمایید و به آن لینک بدهید.

برای اینکار ابتدا در قسمت name of new document نامی برای سند تازه خود انتخاب نمایید

و سپس آن را ok کنید. با اینکار به سند جدیدی که تازه ساخته اید لینک داده اید.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

لینک دادن به یک آدرس ایمیل

برای لینک دادن به یک آدرس ایمیل می توانید روی گزینه E-mail Address کیلیک نمایید. در پنجره باز شده در قسمت email address آدرس ایمیل را وارد نمایید. در بخش subject عنوان وارد می شود و تمام ایمیل های قبلی مورد استفاده قرار گرفته در بخش recently used نمایش داده می شود و می توانید آن را انتخاب نمایید. سپس دکمه ok را زده تا لینک مورد نظر ایجاد شود.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

لینک دادن به عکس یا اشکال گرافیکی در ورد

برای لینک دادن به هر شی مشخصی در سند ورد اعم از تصویر، اشکال گرافکی می توانید

همانند لینک دادن به متن اقدام نمایید. زمانی که روی عکس کلیک راست می نمایید و گزینه hyperlink را انتخاب می کنید، صفحه ایجاد لینک همانند مدل قبلی برای شما باز می شود.

ویرایش یا حذف لینک ایجاد شده در ورد با hyperlink

برای اینکه لینک ایجاده شده ای را ویرایش نمایید و یا آن را حذف کنید،

گزینه های بسیار ساده ای در پیش روی شما قرار دارد.

برای اینکار کافیست روی لینک مورد نظر مجددا راست کلیک نمایید.

در لیست باز شده شما همانند تصویر زیر گزینه هایی را خواهید دید.

هر کدام از این گزینه ها می تواند قابلیت حذف، ویرایش، کپی و انتخاب لینک را برای شما فراهم کند.

ایجاد لینک در ورد,hyperlink

امیدوارم آموزش ایجاد روش بازگشت به فهرست از درون متن لینک در ورد برای شما مفید بوده باشد.

در صورتی که در انجام مراحل لینک سازی با مشکلی برخورد کردید می توانید از بخش نظرات همین صفحه سوالات خود را با ما مطرح نمایید.

چگونه‌بخشی از‌متن‌را‌در‌Wordغیرقابل ویرایش کنیم

گاه لازم است ‌یک فایل مستند Word را در اختیار همکاران یا دوستان خود یا هر شخص دیگری قرار دهید تا تغییرات و ویرایش‌هایی در آن صورت بگیرد؛ اما لازم است ‌بخش‌هایی از این متن به هیچ وجه قابل تغییر نباشد و افراد دیگر جز شما قادر به ویرایش آن‌ها نباشند. برای این موضوع راهکاری در Word وجود دارد که موضوع امروز ماست.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

گاه لازم است ‌یک فایل مستند Word را در اختیار همکاران یا دوستان خود یا هر شخص دیگری قرار دهید تا تغییرات و ویرایش‌هایی در آن صورت بگیرد؛ اما لازم است ‌بخش‌هایی از این متن به هیچ وجه قابل تغییر نباشد و افراد دیگر جز شما قادر به ویرایش آن‌ها نباشند. برای این موضوع راهکاری در Word وجود دارد که موضوع امروز ماست.

به گزارش «تابناک»، فایل‌های مستند Word شما گاهی واجد بخش‌هایی است که از اهمیت اساسی برخوردارند و به هیچ وجه نباید در آن‌ها تغییراتی اعمال شود. حال اگر فایل مستند خود ـ که مثلا حاوی پایان نامه شماست ـ در اختیار شخصی برای ویرایش قرار بگیرد، چگونه از عدم اعمال تغییرات در این بخش‌ها اطمینان حاصل می‌کنید؟

برای این موضوع نرم‌افزار واژه‌پرداز مایکروسافت یعنی Word یک ابزار ذاتی دارد که بخش‌هایی از متن را که شما تعیین می‌کنید، به گونه‌ای مشخص می‌سازد که به جز شما شخص دیگری قادر به ویرایش آن نخواهد بود. این راهکار در زمانی که فایل مستند خود را برای ویرایش یا همکاری در اختیار دیگران می‌گذارید، بسیار مفید خواهد بود.

بگذارید با هم نگاهی به این ترفند ساده در Word داشته باشیم.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

اما پیش از شروع باید یادآور شویم که این ترفند، تفاوت اساسی با Document Protection دارد که‌ یک فایل مستند را کاملا قفل و غیر قابل ویرایش می‌کند.

مشخص کردن بخش‌هایی از متن برای عدم پذیرش تغییرات

قبل از شروع به کار اصلی، نخست باید‌ تب Developer را در مایکروسافت Word فعال کنید. این تب در حالت عادی مخفی است، زیرا حاوی تنظیمات پیشرفته‌ای است که اغلب به کار کاربران حرفه‌ای می‌آید. برای فعال کردن این تب بر روی منوی File کلیک ‌و گزینه Options را انتخاب کنید.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

با این کار، پنجره تنظیمات Word باز می‌شود. در این پنجره بر روی بخش Customize Ribbon کلیک کرده و از پنل سمت راست تیک گزینه Developer را بزنید ـ در ذیل بخش Main Tabs ـ و سپس ‌روی OK کلیک کنید.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

حال ‌روی نوار روبان تب Developer افزوده می‌شود.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

اکنون برای مشخص کردن بخشی از متن که می‌خواهید غیر قابل ویرایش باشد، آن بخش مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از تب Developer دکمه Rich Text Content Control را بزنید. این کار متن شما را در داخل یک کادر ویژه قرار می‌دهد.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

سپس از همان تب Developer گزینه Properties را انتخاب کنید.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

این کار پنجره Content Control Properties را باز می‌کند که در این قسمت، باید عنوان بخش تعیین شده را نوشته و تیک هر دو گزینه Content Control cannot be deleted و Contents cannot be edited را در ذیل بخش Locking بزنید. همچنین می‌توانید، گزینه‌های دیگر برای تغییر رنگ، حاشیه‌ها و مانند آن را نیز در همین پنجره تعیین کنید. در ‌‌نهایت بر ‌دکمه OK کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

به این ترتیب، بخش مشخص شده قابل ویرایش و تغییر نخواهد بود تا زمانی که از بخش Properties مجددا محدودیت اعمال شده برداشته شود .

چگونه بخشهایی از متن را در Word غیر قابل ویرایش و تغییر کنیم

این اقدام نه تنها در مورد متن که در خصوص سایر محتوایی که در فایل مستند شما قرار می‌گیرد نیز قابل انجام است و روند کار کاملا مشابه آن چیزی است که پیشتر توضیح دادیم.

به این ترتیب به سادگی ‌خواهید توانست تا بخش‌های مهم فایل مستند خود را از هرگونه تغییر ناخواسته نجات دهید. شما در مورد این راهکار چه نظری دارید و آیا روش‌های دیگری برای این موضوع یا موارد مشابه آن سراغ دارید؟

تمام دستورات cmd + جدول کاربردی 100 دستور اولیه cmd در شبکه

اکثر کارشناسان فناوری اطلاعات و یا کسانی که با لینوکس کار می‌کنند، با دستورات Cmd آشنایی دارند. اما شاید همه دستوراتی را که باعث راحتی کار و دست یافتن به اطلاعات ویژه ای می‌شود ندانند.

نیازی نیست همه دستورات cmd در شبکه را حفظ و به موقع از آن استفاده کرد. در این مطلب ما به شما لیستی از دستورات پرکاربرد cmd را خواهیم گفت. این مطلب را برای همیشه bookmark کرده تا بتوانید هر زمانی که به آن نیاز داشتید سریعا از این دستورها استفاده کنید.

برای دیدن نحوه پینگ گرفتن در ویندوز کلیک کنید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

دستورات اصلی cmd

در این مطلب چندین جدول مختلف برای کد های cmd وجود دارد که هر جدول به تفکیک نوشته شده است.

دستورات اولیه cmd

دستورات cmd در شبکه

تمام بلیط های (مجوز ) تایید شده توسط سرویس Kerberos را نمایش می دهد. همچنین دستور حذف یا پاکسازی را فعال می کند.

ابزاری است که برای برای خطایابی Name Resolution در NetBIOS استفاده می شود. با استفاده از دستورNBTSTAT می توان به اطلاعات مربوط به پروتکل های NetBT ، به NetBIOS name cache و جدول های که در آن اسم های NetBIOS ای قرار گرفته و مربوط به Local Computer و Remote Computer است دسترسی پیدا کرد و در صورت لزوم این اطلاعات را حذف و یا اصلاح کرد.

تنظیمات شبکه را پیکربندی و نمایش می دهد (توصیه می شود به جای آن از net استفاده کنید؛ دستور net1 فقط به عنوان یک راه حل موقت برای مشکل Y2K در نظر گرفته شده است).

دستور Netsh یا Network Shell یکی از ابزارهای مفید خط فرمان ویندوز میباشد که کاربرد اصلی آن پیکربندی و مانیتورینگ وضعیت شبکه در ویندوز است. با استفاده از دستور Netsh میتوان کارهای از قبیل: تنظیم آدرس آی پی، تنظیم فایروال، تنظیم کارت شبکه و ده ها تنظیم و پیکربندی دیگر را انجام داد. از مزیت های دستور Netsh میتوان به اجرای از راه دور (Remote) و ساخت اسکریپت با دستورات آن اشاره نمود.

سرورها و کلاینت های NFS را مدیریت می کند (برای اینکه بتوانید از دستور استفاده کنید، ابتدا باید خدمات NFS را در ویندوز فعال کنید).

فرمان nslookup مخفف name space lookup به شما اجازه می‌دهد بانک اطلاعاتی DNS را از طریق هر یک از کامپیوترهای شبکه سرچ کرده و نام میزبان یک دستگاه را با مشخص کردن آدرس آی‌پی آن پیدا کنید. این ابزار برای اطمینان حاصل کردن از این‌ که یک میزبان به درستی پیکربندی شده به کار می رود.

اطلاعات مربوط به ارسال و از دست دادن بسته را هنگام ارسال از طریق شبکه ارائه می دهد و همچنین تأخیر را مشخص می کند.

یک درخواست به مقصد مورد نظر شما ارسال میکند تا مشخص شود که ارتباط بین این دو مسیر برقرار است یا خیر. با این دستور می توان مدت زمان ارسال بسته ها به سمت مقصد را بررسی کرد. یک دستور متداول در شبکه‌های کامپیوتری است. این دستور برای تست در دسترس پذیری میزبان به کار می‌رود. این دستور با تحلیل زمان رفت و برگشت بسته ها بین دو نقطه میزان در در دسترس پذیری را مشخص می‌کند

کد های سی ام دی پایه ای

این دستور برای فراخوانی فایل بچ و یا برنامه ای میان برنامه دیگر است. تفاوت آن نسبت به اجرا به صورت عادی این است که تمامی متغیر ها پس از اتمام آن بچ یا برنامه همچنان باقی می ماند

می توان دایرکتوری جاری را در Cmd تغییر داد. وقتی cmd را در حالت عادی اجرا می کنید، مسیر یا دایرکتوری جاری آن، C:\Users\yourusername است

در نسخه‌های 32 بیتی ویندوز اگر در محیط Command Prompt عبارت debug را تایپ کنید، ابزار تحت خط فرمان debug.exe اجرا شده و محیط اجرای فرمان‌های زبان ماشین و اسمبلی برای شما فراهم می‌شود. اما در ویندوزهای 64 بیتی این دستور قابل اجرا نبوده و در پوشه‌ی system32 نیز فایل debug.exe موجود نیست

فرمان dir یک تابع خط فرمان قدرتمند است که تمام فایل ها و زیر شاخه های موجود در یک پوشه را لیست می کند. نام این دستور مخفف کلمه directory می باشد شما با استفاده از آن می توانید پوشه های داخل یک درایو یا دایرکتوری را مشاهده کنید

دوشل برنامه ای است که به کاربر اجازه می دهد از GUI جزئی (رابط کاربری گرافیکی) استفاده کند ، بنابراین کاربران جدید برای یافتن مسیر خود زمان راحت تر و کارآمدتری دارند

به منظور درج متن به کار می‌رود. دستور echo در حقیقت یک عملیات نیست بلکه یک ساختار زبانی است بنابراین به پرانتز نیازی ندارد

موقعیت یک برنامه را در یک لیست خاص می نویسد. از دستور fastopen برای افزودن فضای دیسک سخت برنامه به یک لیست خاص ذخیره شده در حافظه استفاده می شود ، که با از بین بردن نیاز به MS-DOS برای قرار دادن برنامه بر روی دیسک ، به طور بالقوه زمان شروع برنامه را کاهش می دهد

دستورات با عنوان کاربری دیگری می توانید اجرا کنید. مثلا برای برنامه هایی که اجرای دستورات توسط ادمین را نیاز دارد این دستور مناسب است

دستور های cmd برای تنظیمات فایل

این دستور فشرده سازی یا compression فایل‌ها یا دایرکتوری‌ها را در درایوهای NTFS نمایش و یا تغییر می‌دهد. در صورتی که این دستور را بدون هیچ پارامتری به کار ببرید، حالت compression یا فشرده سازی را برای فایل‌های موجود در دایرکتوری جاری نشان می‌دهد.

یک پرونده یا چندین پرونده را حذف می‌کند. اگر می‌خواهید همه پرونده‌ها را از زیر پوشه‌ها حذف کنید، می‌توانید این کار را با پارامتر S/ انجام دهید.

یک پرونده یا چندین پرونده را از یک فهرست به فهرست دیگر منتقل می‌کند. این دستور همچنین می‌تواند نام فهرست‌ها را تغییر دهد.

نام یک پرونده خاص را تغییر می‌دهد. همانند تغییر نام در ویندوز عمل می‌کند. توجه داشته باشید که دایرکتوری و درایو را نمی‌توان با این دستور تغییر داد.

نام یک پرونده خاص را تغییر می‌دهد. همانند تغییر نام در ویندوز عمل می‌کند. توجه داشته باشید که دایرکتوری و درایو را نمی‌توان با این دستور تغییر داد.

اجازه کپی کردن را می دهد. با استفاده از این دستور امکان انتقال موفقیت آمیز داده ها حتی در صورت وقفه در شبکه هم وجود دارد. 72 پارامتر اصلی دارد که با کمک آنها می‌توانید انواع مختلف دستور کپی را چک کنید.

پرونده‌ها و کل ساختارهای دایرکتوری را کپی می‌کند.می‌توان تعیین کرد که فقط پرونده‌های کوچکتر از یک تاریخ خاص باید کپی شوند.

دستورات کاربردی cmd برای سیستم

محتوای boot.ini را ایجاد ، ویرایش یا نمایش می دهد (اگرچه هنوز در CMD ویندوز 7 وجود دارد ، اما عملکرد آن از بین رفته است زیرا boot.ini دیگر برای گزینه های راه اندازی استفاده نمی شود ، بلکه باید از bcdedit استفاده کنید).

در این ویدیو مشکلاتی که دستور ping حل می‌کند را آموزش دادیم.

دستورات کاربردی cmd ( سی ام دی ) در حال به روز رسانی است.

اگر به خدمات شبکه نیاز دارید کلیک کنید.

جمع بندی

شاید همه دستورات شبکه در cmd کاربردی و مورد استفاده نباشد. این دستورات باعث سرعت در انجام کارها و راحتی دسترسی به هدف هایی است که در شبکه کامپیوتری خود دارید.

خدمات آوش نت

15 پاسخ

عالی عالی و بسیار عالی بود . تشکر ویژه و خسته نباشید

با سلام
تشکر از همراهی شما دوست عزیز

دستورات cmd برای شبکه هنوز توی مقاله نبود ولی دستتون درد نکنه عالی بود خیلی کامله

سلام چشم حتما به زودی اضافه میشه ممنون از نظرتون

سلام من بعضی ار دستورات رو میزدم هیچ کاری نمیکرد نمیدئنم چرا؟

با سلام با تشکر از همراهی شما
بعضی از کامندها برای شرایط خاصی هستن شما بفرمایید با کدوم کامند به نتیجه نرسیدید تا بیشتر راهنماییتونم بکنیم.

سلام وقت بخیر
دستوری دارید اسمی را که در نصب ویندوز وارد شده تغییر بدهیم یعنی در cmdآن اسم اولیه نشان داده نشود چون در آن اسم از فاصله گذاشته شده و این در نصب sdkمشکل ایجاد می کند
ممنون می شوم از راهنمایی شما

با سلام و وقت بخیر. متاسفانه متوجه منظور شما نشدم ممنون میشم در واتس اپ با ما در ارتباط باشید. تشکر

سلام
من یه راهنمایی میخواستم که نمیدونم چقدر زمان میبره پیامم خونده بشه
من نرم افزار های اتودسک مثل اتوکد مکس ورژن ۲۰۲۳ رو قبلا نصب کرده بودم که باتوجه به مشکلم مجبود شدم از کنترل پنل آن اینستال شون کنم و دوباره اون ورژن رو خواستم نصب کنم نتونستم و فهمیدم که کامل پاک نشدن حالا میخوام از طریق کامند برم و یک دستوری رو برای اینکار میزنم نرم افزار رو جزء برنامه نصبی در کامند نشان میدهد اما طبق دستور حذف product call uninstsll اصلا نشون نمیده چطور میتونم از یک روش دگه این ورژن هارو کامل از حافظه پنهان هارد حذف کنم که بتونم مجدد همان ورژن رو نصب کنم ؟

با سلام
بهترین روش برای پاک کردن کامل نرم افزار ها روی ویندوز استفاده از نرم افزار های unistaller هستش بنظرم از اون ها استفاده کنید.

رجیستری رو پاک کن، نرم افزار advanced unistaller رو نصب کن کلا پاکش میکنه

سلام من لپ تاپ ویندوز 10 دارم می خوام اسمش رو تغییر بدم (اسمی که موقعی لپ تاپ رو روشن میکنید و اسمتون رو نشون میده ) هر کاری کردم نشده چکار کنم

با سلام
اسمی که موقع روشن کردن می‌بینید اسم یوزر شما هستش شما باید وارد تنظیمات یوزر توی setting بشید و اسم یوزر رو تغییر بدید.

سلام سوالی داشتم چرا کد های cmd با ترمینال لینوکس فرق دارن؟

سلام
کد هایی که در CMD وارد میکنید مربوط به سیستم عامل ویندوز و دستورات و درخواست هاییه که برای ویندوز هستش و قاعدتا دستورات shell لینوکس برای سیستم عامل لینوکس هستش .

تایپ و اصلاح خودکار نیم فاصله در ورد

نیم فاصله در ورد

باید اعتراف کنم که تا الآن چندین مرتبه متن این صفحه را تغییر داده‌ایم و آن را بازنویسی کرده‌ایم از توضیحات مفصل درباره اینکه اصلا نیم فاصله چیست تا روش‌های تایپ نیم فاصله در ورد و دیگر نرم افزارها. اما پس از کلی تحلیل و بررسی متوجه شده ایم که اکثر افراد با تایپ نیم فاصله در کیبورد مشکل دارند و به دنبال روشی هستند که بتوانند آن را بصورت یکجا تایپ کنند تا زمان زیادی را روش بازگشت به فهرست از درون متن از آن‌ها نگیرد.

به همین دلیل در این مقاله علاوه بر آموزش نحوه تایپ نیم فاصله، نرم افزاری را معرفی می‌کنیم که با اجرای آن در کمتر از یک دقیقه تمام نیم فاصله های یک متن به طور اتوماتیک و یکجا اصلاح می‌شوند و اصلا دیگر نیازی به تایپ نیم فاصله ندارید.

اگر وقت خواندن این مقاله را ندارید پیشنهاد می‌کنم نرم افزار ویراستار متون فارسی در ورد را که توسط سایت جیب استور تهیه شده دانلود کنید و اصلاح نیم فاصله های متن‌تان را به این نرم افزار بسپارید.

نیم فاصله چیست و در چه کلماتی استفاده می شود؟

نیم فاصله یکی از قواعد نگارشی و ویرایشی است که نه می‌توان آن را در صفحه نمایش دید و نه وقتی که بر روی کاغذ چاپ می شود قابل دیدن است. وظیفه این کاراکتر این است که فاصله بین حروف قبل و بعد از خود را طوری تنظیم کند که نگذارد آن‌ها بهم بچسبند و یا از یکدیگر بیش از حد فاصله بگیرند. این کاراکتر در زبان انگلیسی با نام Semi Space شناخته می‌شود و در زبان فارسی نیز برخی منابع آن را با نام فاصله مجازی می‌شناسند.

موارد استفاده از نیم فاصله در زبان فارسی:

 • افعالی ماضی و مضارع که با می و نمی شروع می‌شوند: می‌شود، می‌گشت، می‌برد و…
 • در زمان استفاده از «ی» اضافه: خانه‌ی، پله‌ی، مدرسه‌ی و…
 • در زمان استفاده از نشانه جمع «ها»: بچه‌ها، پله‌ها، آن‌ها و…
 • در زمان استفاده کلمات دوجزئی و سه جزئی: فوق‌العاده، ساده‌ترین، دانش‌آموز و…
 • افعالی که ضمیر بصورت پسوند به آن‌ها می‌چسبد: گفته‌ام، بوده‌ای، رفته‌اند و…

نحوه گذاشتن نیم فاصله در ورد

برای ایجاد و تنظیم نیم فاصله در ورد روش‌های مختلفی وجود دارد. البته در این مطلب ما تمام روش‌ها را برای نرم افزار ورد (Word) مطرح می‌کنیم اما روش‌های گفته شده در سایر نرم افزارها مثل اکسل، ایندیزاین، فتوشاپ و… نیز کاربرد دارد.

1. استفاه از کلید ترکیبی Ctrl + Shift + 2 در کیبورد: در محیط ویندوز و در تمام نرم‌افزارها مثل ورد می‌توانید با فشردن همزمان این کلید ترکیبی از روی کیبوردتان نیم فاصله را تایپ کنید. (برای استفاده از این روش عدد 2 را با استفاده از کلیدهای بالای کیبورد تایپ کنید.)

2. استفاده از کلید ترکیبی Shift + Space در کیبورد: روش دیگر برای تایپ نیم فاصله در ورد یا هر نرم افزار دیگری از ویندوز، فشردن همزمان Shift + Space از روی کیبورد است. (البته برای استفاده از این روش باید صفحه کلید استاندارد فارسی را بر روی ویندوز نصب نمایید.)

3. استفاده از کلید ترکیبی Alt + 0157 از روی کیبورد: برای تایپ نیم فاصله در ویندوز به جز دو روش قبل می‌توانید از کلیدهای ترکیبی Alt+0157 روی کیبورد استفاده کنید. برای اینکار ابتدا کلید Alt را نگه دارید و در همان حال عدد 0157 را بزنید. کلید Alt+0157 در واقع کد اسکی Semi Space یا فاصله مجازی بر روی ویندوز است. (عدد 0157 را با استفاده از اعداد سمت راست کیبورد (Numpad) تایپ کنید)

همچنین در ادامه فیلم آموزش تایپ نیم فاصله را برایتان قرار داده‌ایم که می‌توانید در آن نحوه تایپ نیم فاصله در ورد و دیگر نرم‌افزارهای ویندوز را مشاهده نمایید.

اگر تایپ نیم فاصله در ورد برایتان سخت است و زمان کافی برای اصلاح نیم فاصله‌های یک متن ندارید می‌توانید با دانلود نرم افزار ویراستار متون فارسی در ورد با یک کلیک تمام نیم فاصله‌های یک متن را به طور اتوماتیک اصلاح کنید. ( لینک دانلود )

روش‌های اصلاح نیم فاصله در ورد (Word)

بعد از اینکه با نحوه تایپ نیم فاصله در کیبورد آشنا شدیم نوبت به آن می‌رسد که روش‌های اصلاح نیم فاصله را در نرم افزار ورد بررسی کنیم. در مورد روش‌های اصلاح نیم فاصله در ورد کمتر کسی اطلاع دارد و اکثر افراد اصلاح نیم فاصله بصورت کلمه به کلمه در ورد انجام می‌دهند که برای متن‌های طولانی بسیار زمان‌بر است. اما در این مطلب سعی شده به طور کامل روش اصلاح نیم فاصله توضیح داده شود.

1. استفاده از نرم افزار ویراستار متون فارسی در ورد

همانطور که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردم اگر قصد دارید در کمتر از یک دقیقه تمام نیم فاصله های یک متن را اصلاح کنید، نرم افزار ویراستار متون فارسی این کار را برای شما انجام می‌دهد. این نرم افزار با استفاده از قابلیت ماکرو نویسی در نرم افزار ورد ساخته شده و با استفاده از این نرم افزار دیگر نیازی نیست که نیم فاصله را تایپ کنید و فقط کافی است متن خود را بنویسید و در انتها این نرم افزار را اجرا کنید. بعد از چند ثانیه، تمام کلماتی که نیاز به نیم فاصله دارند، اصلاح می‌شوند.

ویژگی قدرتمند این ماکرو یا نرم افزار، بروزرسانی مداوم آن است و در آخرین بروزرسانی، امکان اصلاح نیم فاصله کلمات چسبیده نیز فراهم شده و حتی فعل‌هایی مثل «میشود» به «می‌شود» تبدیل می‌شود.

همچنین قابلیت فوق العاده جذاب آن امکان بروزرسانی توسط خود فرد است به این صورت که خودتان می‌توانید، نسخه اشتباه و صحیح یک کلمه را به نرم افزار بدهید و بخواهید که تمام کلمات اشتباه را با نسخه صحیح آن جایگزین کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار اصلاح نیم فاصله به این لینک مراجعه کنید.

2. اصلاح نیم فاصله با استفاده از Replace and Find

اگر با بخش Replace and Find در نرم افزار ورد آشنا باشید، حتما می‌دانید که با استفاده از این بخش می‌توانید اصلاحات نگارشی و ویرایشی بسیار زیادی را انجام دهید و دستتان برای اکثر اصلاحات مختلف باز است. یکی از این اصلاحات، درست کردن نیم اسپیس است.

در واقع با استفاده از این بخش شما می‌توانید کلمات مختلفی مانند «می شود» را به «می‌شود» تبدیل کنید. حتی برای جایگزین کردن خط تیره با نیم فاصله نیز از همین روش استفاده می‌شود که آن را در بخش سوالات انتهای همین مطلب قرار داده‌ایم. برای اصلاح نیم فاصله با استفاده از Replace and Find مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا فایل وردتان را که نیاز به اصلاح دارد باز کنید و کلیدهای ترکیبی Ctrl + H را بطور همزمان از صفحه کلید انتخاب کنید. بعد از آن کادری شبیه به تصویر زیر برایتان باز می‌شود.

اصلاح نیم فاصله در ورد

در قسمت Find What باید کلمه‌ای را وارد کنید که نیاز به اصلاح دارد و در قسمت Replace With باید کلمه‌ای را تایپ کنید که اصلاح شده‌ی قسمت Find What است. برای درک بهتر این موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید که فایل وردی دارید و قصد دارید نیم فاصله‌ی، «ی» را در آن رعایت کنید. یعنی کلماتی مثل «حرفه ی»، «نشانه ی»، «کوچه ی» و کلماتی از این قبیل که بین اسم و حرف «ی» فاصله وجود دارد را به کلمات «حرفه‌ی»، «نشانه‌ی» و «کوچه‌ی» تبدیل کنید که بین اسم و حرف «ی»، نیم فاصله وجود دارد.

برای استفاده از قسمت Replace and Find و اصلاح نیم فاصله‌ی حرف «ی» مطابق با توضیحات زیر عمل کنید:

در واقع در قسمت Find What ابتدا با استفاده از کلید Space یک فاصله ایجاد کنید و حرف «ی» را تایپ کنید. به این صورت: «(ابتدا یک Space برای ایجاد فاصله) + ی» یعنی « ی»

و در قسمت Replace With نیز ابتدا با استفاده از کلید Ctrl+Shift+2، نیم فاصله را تایپ کنید و بعد از آن «ی» را بنویسید. به این صورت: «(ابتدا Ctrl+Shift+2 برای ایجاد نیم فاصله) + ی» یعنی «‌ی»

نرم افزار اصلاح نیم فاصله در ورد

بعد از وارد کردن اصلاحات خود ابتدا مطابق تصویر، Find را انتخاب کنید تا ببینید که کلماتی که مشکل دارد را پیدا می‌کند یا نه؟ اگر کلمات مشکل دار را پیدا کرد یعنی مراحل را درست طی کردید و با انتخاب Replace کلمه‌ی پیدا شده با کلمه‌ی اصلاح شده‌ی آن جایگزین می‌شود. و با انتخاب Replace All کل کلماتی که مشکل دارند، اصلاح می‌شوند.

در واقع با استفاده از Replace عمل جایگزین کردن کلمه به کلمه اجرا می‌شود اما با استفاده از Replace All عمل جایگزین کردن یکجا صورت می‌گیرد.

به این ترتیب مشکل نیم فاصله حرف «ی» به طور کامل حل و با جایگزین مناسب آن اصلاح می‌شود. برای دیگر کلمات نیز می‌توانید به همین صورت از Replace and Find استفاده کنید.

استفاده از Replace and Find روش بسیار مناسبی است، اما برای متن‌های طولانی، زمان بر و وقت‌گیر است و باید اصلاحات زیادی صورت بگیرد.

پاسخ به سوالات متداول در مورد نیم فاصله

در بخش‌های قبل در مورد نیم فاصله و روش‌های تایپ و اصلاح آن توضیح دادیم اما در این بخش مشکلات و یا اشتباهاتی که ممکن است در زمان تایپ نیم فاصله با آن مواجه شوید را بصورت سوال قرار داده‌ایم مثلا یکی از اشتباهات اکثر افراد تایپ نیم فاصله در ورد با استفاده از – + Ctrl است که باعث مشکلات زیادی می‌شود که در قسمت سوالات دلیل آن را توضیح داده‌ایم.

اگر شما نیز در زمان تایپ فاصله مجازی به مشکل یا سوالی برخورد کردید حتما آن را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید تا به آن پاسخ دهیم. همچنین در صورتی فکر می‌کنید این مطلب می‌تواند به بقیه کمک کند آن را به اشتراک بگذارید و نظراتان را در مورد این مطلب برایمان کامنت کنید.

خیلی از افراد برای تایپ فاصله مجازی در ورد از کلیدهای – + Ctrl استفاده می‌کنند. این کلید ترکیبی Optional Hyphen یا خط تیره اختیاری نام دارد که بیشتر در زبان انگلیسی به کار می‌رود. استفاده از این کلید ترکیبی باعث دو مشکل بزرگ می شود که در ادامه مطرح می کنم. 1- ایجاد علامت ¬ در بین کلماتی که فاصله مجازی دارند در هنگام نوشتن متن، اگر متن خود را در نرم‌افزار دیگری مثل فتوشاپ، اکسل یا فایرفاکس کپی کنید، می‌بینید که بین همه‌ی کلماتی که نیم اسپیس داشتند علامت ¬ قرار می‌گیرد. و حتی روش بازگشت به فهرست از درون متن اگر شما برای تایپ نیم فاصله در پاورپوینت، از کلیدهای – + Ctrl استفاده کنید، به هیچ عنوان فاصله مجازی درج نمی‌شود. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید: اگر این متن این تصویر را در هر نرم‌افزار دیگری کپی کنید به صورت زیر نمایش داده می‌شود. البته با زدن کلید Show/Hide در ورد نیز نحوه نمایش اصلی متن را مشاهده می‌کنید. (بعد از انتخاب Show/Hide برای بازگشت به حالت اصلی دوباره بر روی آن کلیک کنید.) 2- بهم‌چسبیدن کلمات دارای نیم فاصله در فهرست ورد مشکل دوم در هنگام فهرست بندی در ورد ایجاد می‌شود. در هنگام ایجاد فهرست در ورد، عناوینی که در آن‌ها از کلیدهای – + Ctrl استفاده شده است در فهرست ورد به هم می‌چسبند.

با استفاده از نرم افزار ویراستار متون فارسی که در این مقاله در مورد آن توضیح دادیم به راحتی و در کمتر از 60 ثانیه تمام نیم فاصله های را متن اصلاح کنید.

برای اصلاح نیم فاصله در ورد و جایگزینی خط تیره اختیاری با فاصله مجازی در ورد به صورت زیر عمل کنید:

 • در نرم‌افزار Word از قسمت Editing گزینه‌ی Replace را انتخاب کنید. (با استفاده از کلید میانبر Ctrl+H در ورد 2016 و 2019 به این قسمت منتقل می‌شوید.)
 • در قسمت Find What برای پیدا کردن خط تیره‌های اختیاری ابتدا عبارت ^ را با استفاده از Shift+6 درج کنید و سپس یک خط تیره تایپ کنید.
 • در قسمت Replace with برای جایگزینی خط تیره اختیاری با نیم اسپیس ابتدا علامت ^ و سپس کلمه‌ی o را تایپ کنید و سپس دوباره همین دو عبارت را وارد کنید.
 • در مرحله‌ی آخر با کلیک بر روی گزینه‌ی Replace All مشکلات به وجود آمده اصلاح می‌شود.

اصلاح نیم فاصله در ورد

اگر فشردن همزمان کلیدهای میانبر بالا از روی کیبورد برایتان سخت است می‌‌توانید برای تایپ نیم فاصله در ورد یک کلید ترکیبی دلخواه انتخاب کنید. برای اینکار به صورت زیر عمل کنید.

از منوی Insert گزینه‌ی Symbol و سپس More Symbols را انتخاب کنید.

در مرحله‌ی بعد روی گزینه‌ی Special Characters کلیک کنید و از بین لیست موجود گزینه‌ی No-Width Optional Break را انتخاب کنید و سپس روی Shortcut Key کلیک کنید.

نیم فاصله در ورد

در مرحله‌ی بعد در قسمت Press new shortcut key می‌توانید هر کلید میانبر دلخواهی را برای درج نیم فاصله در ورد انتخاب کنید و سپس Insert را بزنید.

نیم فاصله در ورد

دقت کنید تا زمانی که کلید میانبر را انتخاب نکنید هیچ متنی در قسمت Press new shortcut key نمایش داده نمی‌شود. مثلا اگر کلید Shift را نگه دارید هیچ متنی نمایش داده نمی‌شود ولی اگر کلیدهای Shift + Space را انتخاب کنید متن به شما نمایش داده می‌شود.

 • ابتدا از تب Home و قسمت Editing بر روی Replace کلیک کنید. اگر از ورد 2016 و 2019 استفاده می‌کنید، (کلیدهای Ctrl+H شما را به این قسمت هدایت می‌کند.)
 • حالا در قسمت Find what کلیدهای Ctrl+Shift+2 را تایپ کنید و در قسمت Replace with یک فاصله (Space) بزنید و بعد از آن بر روی Replace all کلیک کنید.

معمولا مشکل تغییر فونت بعد از ایجاد نیم اسپیس در ورد 2013 به خاطر تعریف یک کلید میانبر برای فاصله مجازی به وجود می‌آید. باید دقت کنید در ورد 2013 وقتی که به قسمت Symbols می‌روید، در همان قسمت باید ابتدا فونت خود را تعیین کنید و بعد از آن به قسمت تعیین کلید میانبر بروید.

بعد از اصلاح فاصله مجازی در ورد با روش گفته شده در این مطلب، به فهرست خودکار در ورد مراجعه کنید و یک مرتبه آن را آپدیت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.