بهترین پلتفرم های وام رمزارزها


“بیمه FDIC اساساً لایه ای از محافظت است که حداکثر 250000 دلار را برای یک فرد پوشش می دهد و حمایتی که دولت ایالات متحده ارائه می دهد. ما یک حساب به ارزش 250000 دلار را تضمین می کنیم.”

وام دهی کریپتو یا Crypto Lending

احتمالاً شن ی ده ا ی د که افراد ی که کمبود نقد ی نگ ی دارند ، وام م ی گ ی رند . ی ک بانک ی ا شرکت با در اختیار قرار دادن مبلغی به اشخاص، شرکت ها و… ، به آنها وام میدهد و در ازای آن سودی دریافت میکند . ا ی ن سود نحوه درآمدزا یی این بانک ها ی ا شرکت ه است . وام دهی کریپتو نیز تا حدودی به همین صورت است.

Crypto Lending راه حل ی است که به شما اجازه م ی دهد کریپتو ها ی خود را در ازای دریافت سود، وام بده ی د و یا بالعکس، با وثیقه قراردادن دارایی های کریپتویی خود میتوانید وام دریافت کنید. با ا ی ن حال ، عملکرد وام ده ی کریپتو کم ی متفاوت از وام ها ی متداول است.

وام های کریپتو چگونه عمل می کنند؟

به طور خلاصه ، وام ده ی کریپتو ی ک شکل جا ی گز ی ن سرما ی ه گذار ی است، به ا ی ن صورت که وام دهندگان در ازا ی در ی افت سود ، ف ی ات ی ا استیبل کوین خود را وام م ی دهند . در عوض وام گیرنده نیز دارا یی کریپتو یی خود را به عنوان وث ی قه برا ی بدست آوردن وام فیات یا استیبل کوین قرار میدهد . به ا ی بهترین پلتفرم های وام رمزارزها ن ترت ی ب ، وام دهنده م ی تواند مطمئن باشد که اگر مشکل ی پ ی ش ب ی ا ی د، از آن وث ی قه برا ی جبران خسارت و ی استفاده م ی شود. این امر همچنین می تواند در حالت معکوس اتفاق بیفتد، به این صورت که وام گیرندگان از فیات یا استیبل کوین به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن دارایی های کریپتو استفاده می کنند .

روند وام دهی کرپتو

روند وام ده ی بسته به پلتفرم ی که استفاده م ی کن ی د م ی تواند کم ی متفاوت باشد، اما به طور کل ی گرفتن وام با پشتوانه کریپتو شامل مراحل ز ی ر است:

وام دهی کریپتو - crypto lending

مزایایی Crypto lending – افزایش سودمندی دارایی های کریپتو

سرمایه گذاران بازار کریپتو پیش از این دو روش سنتی برای استفاده از سرمایه خود داشتند؛ هولد (Hold) یا ترید (Trade) . هولدرها با نگهداری کریپتوکارنسی های خود در کیف پول هایش ان و به صورت بلندمدت سرمایه گذاری می ک نند، ولی به نظر می رسد این روش کاملا سودمندی برای استفاده از دارایی ها در بلند مدت نیست.

با ظهور مفهوم وام دهی کریپتو ، سودمندی این دارایی ها به طور چشمگیری افزایش یافته است. وام دهندگان که غالبا دارندگان ارز های فیات یا استیبل کوین ها هستند؛ در ازای دریافت سود، دارایی خود را وام میدهند و در انتها کریپتو بیشتری، نسبت به مقداری که قرض داده اند دریافت می کنند. از طرفی وام گیرندگان نیز بدون نیاز به فروش دارایی کریپتوکارنسی خود، وام فیات، استیبل کوین یا کریپتو دریافت می کند.

به طور کلی وام دهندگان میتوانند هر نوع کریپتو مورد نظر خود را وام ده ن د . با ا ی ن حال ، کریپتو کارنسی ها هم ی شه با نوسانات ی همراه هستند . بنابراین وام دهی استیبل کوین ها به عنوان روشی با ریسک نوسانات کمتر و سود دهی قابل ملاحظه مورد توجه وام دهندگان قرار گرفته است.

نکاتی که در crypto lending باید درنظر داشت:

تحقیق کنید

برا ی بس ی ار ی از موارد در حوزه کریپتو ها، انجام تحق ی قات شخص ی م ی تواند به شما کمک بزرگ ی کند. با ی د مراقب باش ی د که به طوراتفاق ی سرما ی ه خود را به ی ک پلتفرم با ا ی من ی ضع ی ف ی ا بدتر از آن به سا ی ت های کلاهبردار ی نسپار ی د . بهتر است در پلتفرم ها ی وام ده ی ی ا قراردادها ی هوشمند ی که امن ی ت آن به خوب ی کنترل شده است و سابقه خوب ی دارند، فعال ی ت کن ی د .

عجله نکنید

کریپتو ی ی را که م ی خواه ی د به زود ی نقد کن ی د، قرض نده ی د . همانطور که کاملاً مشهود است، شما نم ی توان ی د آنچه را که به شخص د ی گر ی قرض داده ا ی د، بفروش ی د . علاوه بر ا ی ن ، فراموش نکن ی د که حت ی با وجود امن ی ت بالا، ممکن است پلتفرمی که از آن استفاده می کنید هک شود . به خاطر داشته باش ی د که در صورت بروز بدتر ی ن حالت برا ی پلتفرم ی که از آن استفاده م ی کن ی د، ممکن است کریپتو ها ی شما از ب ی ن برود.

شرایط وام را به دقت بررسی کنید

درک صح ی ح شرا ی ط وام از اهم ی ت ح ی ات ی برخوردار است. قبل از دادن وام شما با ی د از زمان ی کریپتو خود را پس م ی گ ی ر ی د و م ی زان سود ی که در ی افت خواه ی د کرد، اطم ی نان حاصل کن ی د . از همه مهمتر، وجود ی ک برنامه پشت ی بان ی خوب بس ی ار مهم است تا در صورت ی که وام گ ی رنده قادر به باز پرداخت شما نبود، پلتفرم ی ا قرارداد هوشمند ی که استفاده م ی کن ی د کریپتو شما را بازگرداند، ی ا از طر ی ق ب ی مه ی ا وث ی قه ا ی که از وام گ ی رنده ضبط م ی کند .

انواع پلتفرم های وام دهی کریپتو :

 1. متمرکز (Centralized)
 2. غ ی ر م تمرکز (ِDecentralized)

پلتفرم های وام دهی متمرکز

پلتفرم های وام دهی متمرکز م ی توانند خدمات وام ده ی را ارائه دهند ( مانند Binance ، Coinbase ی ا Nexo ). این صرافی ها به صورت متمرکز هستند، به ا ی ن معن ی که آنها به عنوان ی ک واسطه، بر توافق نامه ب ی ن وام دهنده و وام گ ی رنده نظارت م ی کنند. این پلتفرم ها دارای عملکرد ی شب ی ه به شرکت ها ی سنت ی فناور ی که با کر ی پتوکارنس ی کار م ی کنند هستند، آنها از فرآ ی ندها ی شناخت مشتر ی پ ی رو ی م ی کنند، دارا ی س ی ستم نگهدار ی برا ی محافظت از دارا یی ها ی شما هستند و م ی توانند مشارکت تجار ی سنت ی با موسسات را شکل دهند .

اگرچه ا ی ن روش ها اغلب کاربرپسند هستند و انتخاب گسترده ا ی از کریپتو ها را برا ی وام ده ی فراهم م ی کنند و نسبت به سا ی ر گز ی نه ها ی وام ده ی م ی توانند ن ی ازها ی ب ی شتر ی را فراهم کنند. با ا ی ن حال، شما اغلب با ی د ابتدا ی ک حساب کاربر ی ا ی جاد کن ی د و اطلاعات خصوص ی خود را ارائه ده ی د در نتیجه تحت فرآ ی ندها ی شناخت مشتر ی ( KYC ) قرار م ی گ ی ر ی د .

پلتفرم های امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای(DeFi)

پلتفرم وام ده ی د ی فا ی کاملاً غ ی رمتمرکز بوده و معاملات ب ی شتر با کد انجام م ی شوند تا افراد. در سرو ی س ها یی مانند Aave ، Compound و dYdX ، قراردادهای هوشمند از الگوریتم ها و پروتکل ها برای خودکارسازی پرداخت وام استفاده می کنند.

هرکسی می تواند به پروتکل های موجود در یک سیستم مالی غیرمتمرکز دسترسی پیدا کند، که این امر آنها را کاملاً شفاف می کند، زیرا هیچ چیز در بلاکچین پنهان نمی ماند. برخلاف پلتفرم های متمرکز، هیچ واسطه یا تنظیم کننده مالی وجود ندارد، این بدان معناست که شما مجبور نیستید مراحل تأییدی مانند KYC را طی کنید. با این حال، نرخ های بهره DeFi برای وام های کریپتو در مقایسه با آنچه رقبای متمرکز می توانند ارائه دهند، اغلب کم رنگ است.

دریافت وام BTC یا ETH – یا هر نوع وام کریپتو دیگری روی پلتفرم DeFi – بسیار سریع است زیرا نیاز به انجام کار زیادی توسط کاربر نیست. به لطف قراردادهای هوشمند ، تمام کارهایی که کاربر باید انجام دهد این است که برای وام درخواست کند و سپس کریپتویی را که می خواهد از آن به عنوان وثیقه استفاده کند به کیف پول مشخص شده مرتبط با سیستم وام ارسال کند.

کاربران پلتفرم های وام غیرمتمرکز می توانند بدون نیاز به تأیید هویت خود، وام در هر اندازه ای را درخواست کنند. وام ها را می توان با استیبل کوین ها مانند USDC ، ارزهای فیات یا کریپتوکارنسی هایی مانند Ethereum یا BTC پشتیبانی کرد.

با توجه به اینکه هر دو نوع پلتفرم وام دهی هنوز در مراحل اولیه خود هستند، واضح است که این یک فضای هیجان انگیز برای تماشاست. فضای زیادی برای رشد وجود دارد و پتانس ی ل دسترس ی به وام بدون تشر ی فات معمول م ی تواند شرا ی ط را برا ی مردم و صنعت خدمات مال ی تغ یی ر د هد .

Crypto را در آغوش بگیرید: چگونه بیمه FDIC بیت کوین را به توده مردم می آورد

Crypto را در آغوش بگیرید: چگونه بیمه FDIC بیت کوین را به توده مردم می آورد

در طول سال‌ها، چندین شرکت ارزهای دیجیتال ادعا کرده‌اند که سپرده‌های آنها توسط فدرال رزرو ایالات متحده و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) بیمه شده است، گویی که حساب‌های پس‌انداز معمولی هستند. تاکنون هیچ شرکت ارز دیجیتال نتوانسته است این نوع بیمه را به سپرده گذاران ارائه دهد، اما برخی حدس می زنند که می تواند کلید پذیرش انبوه باشد.

قابل توجه‌ترین مورد مربوط به وام‌دهنده ورشکسته Voyager Digital بود که در آن قانون‌گذاران به آن دستور دادند تا «اظهارات نادرست و گمراه‌کننده» در مورد بیمه FDIC را حذف کند. صرافی ارزهای دیجیتال FTX چراغ امیدی در تلاش برای جلوگیری از همه گیر شدن صنعت ارزهای دیجیتال بود، اما توسط FDIC متوقف شد تا پیشنهادی مبنی بر تضمین وجوه کاربران در این پلتفرم متوقف شود. من این اخطار را دریافت کردم.

همانطور که مطرح می شود، حتی بازیگران اصلی صنعت ارزهای دیجیتال توسط FDIC بیمه نمی شوند. به عنوان مثال، Coinbase بیمه در برابر ضرر ناشی از سرقت را ارائه می دهد، اما نه بانک بیمه FDIC، و ارزهای رمزنگاری شده توسط FDIC یا شرکت حفاظت از سرمایه گذاران اوراق بهادار “حفاظت نشده، محافظت نشده، یا محافظت نشده” هستند. در آن صفحه (SIPC) به تفصیل پوشش داده نمی شود. .

با این حال، صرافی خاطرنشان می کند که “تا زمانی که وجوه مشتریان ایالات متحده به صورت نقد نگهداری می شود، در حساب های نگهبانی ادغام شده در یک یا چند بانک که توسط FDIC بیمه شده اند نگهداری می شود.” یکی از سخنگویان کوین بیس در گفتگو با کوین تلگراف در مورد این موضوع تنها گفت که آنها می توانند تأیید کنند که “کوین بیس با آخرین دستورالعمل FDIC مطابقت دارد.”

پس بیمه FDIC چیست، چرا در صنعت ارزهای دیجیتال اینقدر محبوب است و چرا تا این حد گریزان مانده است؟

آنچه خواهید خواند

بیمه FDIC چیست؟

FDIC خود در طول رکود بزرگ سال 1933 برای افزایش ثبات سیستم مالی پس از موج ورشکستگی بانک ها در دهه 1920 ایجاد شد و از آن زمان تاکنون از سپرده گذاران محافظت کرده است.

بیمه FDIC به بیمه ارائه شده توسط این آژانس اطلاق می شود که از سپرده های مشتریان در صورت ورشکستگی بانک محافظت می کند. کال ایوانز، معاون مدیریت شرکت خدمات حقوقی بلاک چین Gresham International، به Cointelegraph گفت:

“بیمه FDIC اساساً لایه ای از محافظت است که حداکثر 250000 دلار را برای یک فرد پوشش می دهد و حمایتی که دولت ایالات متحده ارائه می دهد. ما یک حساب به ارزش 250000 دلار را تضمین می کنیم.”

بنابراین، اگر مؤسسه مالی بیمه شده توسط FDIC به تعهدات خود در قبال مشتریان خود عمل نکند، FDIC بانک را تصاحب می کند و آن مبالغ را تا مبلغ تضمین شده به سپرده گذار می پردازد و در عین حال دارایی های خود را برای پرداخت بدهی می فروشد. لطفا توجه داشته باشید که بیمه FDIC سرمایه گذاری هایی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک را پوشش نمی دهد.

سایر کشورها طرح های مشابهی دارند، به عنوان مثال، سپرده ها در اتحادیه اروپا تا 98000 دلار (100000 یورو) تضمین شده است تا در برابر شکست بانک ها محافظت شود. این طرح ها اعتماد به سیستم مالی را بهبود می بخشد.

در مصاحبه ای با کوین تلگراف، نوآ باکستون، شریک بلاک چین و دارایی دیجیتال و رهبر عمل در شرکت مشاوره آرمانینو، گفت که “در حال حاضر، دارایی های ارزهای دیجیتال مشتری توسط FDIC بیمه نمی شوند.” افزود که پلتفرم های ارزهای دیجیتال اغلب موجودی دلاری مشتری را در موسسات مالی نگه می دارند. . ما نزد FDIC بیمه شده ایم.

تفاوت‌های مشخصی در کاربرانی که وجوه را بیمه می‌کنند وجود دارد، و تخمین تأثیر یک شرکت ارز دیجیتال که بیمه FDIC دارد، حتی فقط برای سپرده‌های دلاری، دشوار است.

تاثیر بالقوه بر رمز ارزها

اگر FDIC سپرده ها را در یک پلت فرم ارز دیجیتال تضمین کند، افزایش قابل توجهی در امنیت درک شده آن پلتفرم خواهد داشت که به عنوان یک پرچم سبز در نظر گرفته می شود، به خصوص از طرف ایالات متحده، که مزیتی نسبت به سایر پلت فرم های ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده خواهد بود. ممکن است تبدیل شود. منظم هم

اخیرا: نیت خوب فناوری و دلیل فروپاشی «نظم اجتماعی» جدید ساتوشی

ایوانز گفت FDIC به بازار خرده فروشی اطمینان زیادی می دهد. زیرا به اندازه گذاشتن دلارهای خود در بانک امن است. “

“بازار خرده فروشی کمک قابل توجهی به پذیرش خواهد کرد زیرا ما را تشویق می کند تا شرکت هایی مانند این را در کنار بانک هایی ببینیم که مردم از نقطه نظر امنیتی درباره آنها می شناسند.”

میرا وایلد، مدیر بازاریابی در صرافی کریپتو ChangeHero، به کوین تلگراف گفت که یکی از بزرگترین مشکلاتی که بخش ارزهای دیجیتال با آن مواجه است، فقدان مقررات و نظارت است، به ویژه با فروپاشی اکوسیستم Terra. “اعتماد بسیاری از سرمایه گذاران از بین رفته است.” او گفت.

به گفته وایلد، علاوه بر بیمه سپرده های مشتریان، FDIC “به طور مداوم بر رعایت الزامات امنیتی و حمایت از مصرف کننده موسسات مالی نظارت می کند.”

دیون گیوم، رئیس جهانی روابط عمومی و ارتباطات در صرافی کریپتو Gate.io، به کوین تلگراف گفت که «تحریم‌های نظارتی کور» بی‌فایده است و «مقررات ارزهای دیجیتال برای پذیرش مناسب است.» او گفت: «محیط زیست ضروری است. گیوم اضافه کرد که ضمانت‌های دارایی دیجیتال می‌تواند بسیار متفاوت باشد و چندین عامل باید به دقت در نظر گرفته شوند.

بیمه کردن در FDIC چقدر دشوار است؟

FDIC این پتانسیل را دارد که اعتماد صنعت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، و چندین صرافی بزرگ برای به دست آوردن آن ابراز علاقه کرده اند، بنابراین شرکت های کریپتو بومی ممکن است واقعاً بیمه FDIC را دریافت کنند. مهم است که ببینیم چقدر دشوار است.

ایوانز به کوین تلگراف گفت که تا زمانی که سازمانی که به دنبال خرید آن است معیارهای خاصی را داشته باشد، «در واقع خرید آن نسبتاً آسان است». سازمان باید برنامه های کاربردی مورد نیاز را ایجاد کند، نقدینگی مورد نیاز را اثبات کند و احتمالاً ساختار اداری را به تفصیل شرح دهد.

برای ایوانز، بیمه FDIC “مزایای فوق العاده ای برای شرکت هایی که در ایالات متحده تجارت می کنند در مقایسه با شرکت های خارجی فراهم می کند.” پلت فرم همتا.

وایلد گفت: از آنجایی که فقط “سپرده های نگهداری شده در بانک ها و انجمن های پس انداز بیمه شده را پوشش می دهد و از ضرر در صورت ورشکستگی این موسسات سپرده گذاری بیمه شده محافظت می کند”، “دریافت بیمه FDIC غیرممکن است.”، که نشان دهنده موضع منفی تر است. وحشی های اضافه شده:

حتی اگر تصور کنیم که پروژه‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند روزی توسط FDIC بیمه شوند، این به معنای قربانی کردن تمرکززدایی به عنوان یکی از ارزش‌های اصلی ارزهای دیجیتال است.

او همچنین استدلال کرد که بیانیه FDIC در رابطه با معاملاتش با شرکت‌های ارزهای دیجیتال “به دنبال تضعیف شرکت‌های ارزهای دیجیتال و برجسته کردن تأثیر منفی آنها بر جامعه است.” وایلد به این نتیجه رسید که دستورالعمل FDIC به پروژه‌های ارزهای دیجیتال به معنای بیمه نبودن آنها می‌تواند اعتماد به ارزهای دیجیتال را بیشتر کاهش دهد. مزرعه برنج.

برای وایلد، ارزهای دیجیتال برای آینده قابل پیش‌بینی دارایی پرریسک‌تری خواهند بود. او گفت که این بدان معنا نیست که پس انداز فیات امن تر است.

نوآ باکستون، یکی از شرکای شرکت مشاوره آرمانینو، در توضیح این فرآیند، به کوین تلگراف گفت که پلتفرم هایی که بیمه FDIC را خریداری می کنند “نیاز به یک رژیم پذیره نویسی اصلاح شده دارند که ایجاد آن مستلزم بسیاری از موانع است.”

او گفت که FDIC باید بداند که چگونه دارایی های رمزنگاری شده را در اختیار داشته باشد، چگونه آنها را ارزش گذاری کند و چگونه آنها را بین مشتریان پلتفرم های رمزنگاری شکست خورده توزیع کند.

این امر ممکن است و ممکن است اتفاق بیفتد، اما احتمال بیشتری وجود دارد که وسایل نقلیه بیمه خصوصی و بیمه اتکایی در آینده نزدیک این خلاء را پر کنند. در دسترس بودن و مجموعه رقابتی گزینه های بیمه به نفع دارندگان ارزهای دیجیتال است.

آیا بیمه ارزش تعقیب را دارد؟

در آینده، اگر کاربران بتوانند از طریق منابع دیگری مانند راه‌حل‌های شرکت خصوصی یا پروتکل‌های غیرمتمرکز بیمه بخرند، باید در نظر گرفت که آیا بیمه FDIC در بلندمدت ارزش آن را دارد یا خیر. بیمه از FDIC می تواند یک عامل تمرکز مهم باشد. بیشتر آنها احتمالاً به یک پلتفرم تحت حمایت FDIC حرکت می کنند.

ایوانز گفت که او فکر نمی‌کند بیمه FDIC «لزوماً خواسته یا مورد نیاز» باشد.

این مقررات می‌تواند بیشتر افرادی را که می‌توانند در این شرکت‌ها حساب ایجاد کنند، محدود کند و به مشکلات تمرکزی که صنعت بیمه کریپتو با آن مواجه است، اضافه کند.

براک پیرس، رئیس بنیاد بیت کوین، به کوین تلگراف گفت که پس از فروکش کردن موج اخیر وام دهندگان ارزهای دیجیتال، صنعت کریپتو “می بیند که شرکت های بیشتری تلاش می کنند تا به آن دست یابند.

پیرس انتظار نداشت بیمه FDIC “در مورد پذیرش کلی ارزهای دیجیتال هیچ مشکل بزرگ یا مهمی نداشته باشد.” این که آیا اصلاً بر پذیرش ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد یا نه ممکن است تنها در صورتی آشکار شود که FDIC سپرده گذاری ارزهای دیجیتال را تضمین کند.

اخیر: “مزایای اجتماعی بسیار زیاد است”: بازی های Web3 مالکیت دیجیتال را منتقل می کنند

شایان ذکر است که بیمه FDIC می تواند احساس امنیت کاذب را ایجاد کند. از زمان شروع FDIC هیچ بانکی سپرده های خود را از دست نداده است، اما ذخایر آن به طور کامل تکمیل نشده است. بر اساس گزارش Investopedia، FDIC “معمولاً 99٪ یا بیشتر از کل قرار گرفتن در معرض بهترین پلتفرم های وام رمزارزها بیمه کم است.”

FDIC ممکن است وجوهی را از خزانه داری ایالات متحده در قالب وام های کوتاه مدت قرض کند. برای سرمایه گذاران باتجربه ارزهای دیجیتال، حتی اگر شرکت ارزهای دیجیتال بیمه FDIC داشته باشد، خود حضانت ممکن است گزینه ای مناسب باقی بماند.

ارز دیجیتال KAVA چیست؟ معرفی پلتفرم وام دهی و رمزارز کاوا

ارز دیجیتال KAVA چیست؟ معرفی پلتفرم وام دهی و رمزارز کاوا

کاوا یا KAVA یک پلتفرم وام دهی DeFi کراس چین یا همان چند بهترین پلتفرم های وام رمزارزها زنجیره ای است که ارز دیجیتال آن با نماد KAVA در مارکت کریپتوکارنسی شناخته می شود و در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با پلتفرم و رمزارز کاوا بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

ارز دیجیتال KAVA چیست؟ معرفی پلتفرم وام دهی و رمزارز کاوا

پلتفرم و ارز دیجیتال کاوا یا KAVA چیست؟

کاوا یا KAVA یک پلتفرم وام دهی DeFi کراس چین یا همان چند زنجیره ای است که ارز دیجیتال آن با نماد KAVA در بهترین پلتفرم های وام رمزارزها مارکت کریپتوکارنسی شناخته می شود.

پلتفرم کاوا به کاربران امکان می دهد استیبل کوین USDX وام بگیرند و انواع کریپتوکارنسی را برای شروع واریز کنند.

مرکز Kava DeFi مانند یک بانک غیرمتمرکز برای دارایی های دیجیتال کار می کند ، به کاربران اجازه می دهد تا به طیف وسیعی از خدمات مالی غیرمتمرکز ، از جمله استیبل کوین USDX ، و همچنین مشتقات دسترسی پیدا کنند.

از طریق کاوا ، کاربران می توانند با واریز وثیقه ، توکن های USDX را وام بگیرند و به طور موثر از دارایی های رمزنگاری استفاده کنند.

ارز دیجیتال کاوا که نام اصلی آن kava.io است ، یک شبکه مبتنی بر بلاکچین است که در زمینه ی دیفای فعالیت می کند و توکن اصلی این ارز دیجیتال KAVA نام دارد.

ارز دیجیتال کاوا همانند سایر رمز ارزها برای هدف خاصی طراحی شده است که یکی از این اهداف اعطای وام به کاربران ارزهای دیجیتال است.

کاربران با وثیقه گذاشتن بعضی از این رمز ارزهای اصلی مانند بیت کوین ، BNB ، XRP و … استیبل کوین بومی این ارز دیجیتال را به نام USDX دریافت می کنند.

بلاک چین کاوا دو توکن بومی دارد که اولین توکن آن نوعی استیبل کوین است که USDX نام دارد و توکن دیگر آن ارز دیجیتال کاوا (KAVA) است که کاربرد آن با توکن اول متفاوت است .

استیبل کوین ها دسته ای از کوین ها هستند که نرخ آن ها ثابت و امن است و تغییر نمی کند.

KAVA چگونه کار می کند؟

توکن ارز دیجیتال کاوا برای افزایش امنیت شبکه و مدیریت تراکنش ها استفاده می شود و همچنین در تلاش است تا امنیت بیشتری را به بلاکچین کاوا ارائه دهد.

پروژه کاوا مورد حمایت پروژه هایی همچون ریپل، کازماس و صندوق آرینگتون کپیتال (Arrington Capital) است. کاوا برای سرمایه گذای از استیبل کوین USDX و توکن KAVA برای استیکینگ و امکان رای دهی استفاده میکند.

کاوا برای ادغام شبکه های مختلف از اینتر لجر Interledger استفاده می‌کند. بدین صورت به کاربران جدید امکان دسترسی به این گروه از شبکه‌های متنوع را می‌دهد. بوسیله کاوا کاربران با یک کیف پول می‌توانند پرداخت‌ها را به صورت بین زنجیره‌ای ارسال کنند و به راحتی دارایی‌ها را در داخل کیف پول خود سواپ swap کنند.

کاوا که بر روی بلاکچین Cosmos ساخته شده است ، از سیستم موقعیت بدهی وثیقه ای (CDP) استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که وام های با ثبات Bitcoin همیشه به اندازه کافی وثیقه گرفته می شوند.

اگر یک وام گیرنده نتواند وثیقه خود را بالاتر از حد مجاز نگه دارد ، ماژول تصفیه کننده کاوا وثیقه های CDP های ناموفق را توقیف کرده و برای فروش به ماژول حراج می فرستد.

توکن کاوا چیست؟

توکن کاوا یکی از مهمترین توکن های ارز دیجیتال KAVA است که 3 وظیفه ی اصلی دارد :

تیم توسعه دهنده‌ی کاوا

تیم کاوا از سال 2017 بر روی این پلت فرم کار می‌کند. در طول زمان تغییراتی در تیم این پروژه به وجود آمده‌است اما برخی از اعضای اصلی همچنان به عنوان رهبر این پروژه باقی مانده‌اند.

برایان کر (Brian Kerr) مدیر عامل شرکت کاوا و یکی از بنیان‌گذاران آن است. وی فارغ التحصیل رشته‌ی مدیریت بازرگانی از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است. برایان علاوه بر سمتی که در کاوا دارد، مشاور DMarket.io و اسنوبال (Snowball) است.

DMarket.io یک بازار غیرمتمرکز دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین و اسنوبال، اولین پلت فرم اتوماسیون سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال هوشمند در جهان است.

روآرید اودونل (Ruaridh O’Donnell) رهبر توسعه‌ی بلاک چین و دومین بنیان‌گذار کاوا است.

وی پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه گلاسگو در سال 2015 و پیش از تاسیس کاوا، مدتی به عنوان مهندس و تحلیلگر داده در لولوورکس (Levelworks ) مشغول به کار بوده‌است.

ارز دیجیتال KAVA چیست؟ معرفی پلتفرم وام دهی و رمزارز کاوا

این تیم تعامل خوبی با جامعه‌ی کاوا دارد. بنابراین اگر می‌خواهید در مورد پروژه اطلاعات بیشتری کسب کنید، می‌توانید به گروه تلگرام یا توئیتر رسمی کاوا لبز (Kava Labs) بپیوندید.

سخن پایانی

شبکه بلاک چین Kava پلتفرمی است که بر اساس نیاز روز ایجاد شده است . اینروزها ارزش وامدهی بسیار زیاد شده است و سیستم‌های وامدهی سنتی دارای کارایی موردنیاز نیستند . این امکان وجود دارد که وامدهی غیر متمرکز بسیار مفید واقع شود و موجب شود اقتصاد رشد چشمگیری پیدا کند .

به دلیل اینکه Kava عملکردی بین زنجیره‌ای دارد ، این امکان وجود دارد که تعداد زیادی از دارایی‌ها را پشتیبانی کند و موجب افزایش نقدینگی در این پلتفرم شود .

در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری کردن در حیطه‌ی ارز دیجیتال می تواند بسیار خطرناک و دارای ریسک فراوان باشد و هیچگاه نباید برای سرمایه‌گذاری متکی به یک منبع باشید و همیشه باید منابع گوناگون را مورد استفاده قرار دهید .

کریم فایننس چیست؛ اکوسیستمی غیرمتمرکز برای وام دادن

کریم فایننس چیست

کریم فایننس چیست؟ می‌توان گفت کریم فایننس تمام ویژگی‌های خوب ارزهای غیرمتمرکز موجود را جمع‌آوری کرده و در پلتفرم خود به کار گرفته است. این ارز دیجیتال کاربردهای زیادی دارد و می‌تواند یک اکوسیستم جدید و هیجان‌انگیز در دنیای رمز ارزها باشد.

نام کریم فایننس (CREAM Finance) مخفف جمله «ارز دیجیتال همه چیز را اطراف من کنترل می‌کند» است. این پروژه به قصد ایجاد یک سیستم مالی ایجاد شد که نسبت رقبای خود دسترسی راحت‌تری داشته باشد.

بر همین اساس، کریم فایننس یک اکوسیستم ایجاد کرد که می‌تواند به سایر پلتفرم‌های اتریوم وصل شود تا بازه گسترده‌ای از خدمات در اختیار کاربرانش قرار دهد. یکی از دلایل دیگر محبوبیت این ارز دیجیتال، استخراج نقدینگی است که می‌توان سود بسیار زیادی به همراه داشته باشد.

در ادامه کاربردها و فعالیت‌های گسترده کریم فایننس را در زمینه‌ صرافی و وام بررسی می‌کنیم، به تاریخچه آن می‌پردازیم و مزایا و معایب آن را شرح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

کریم فایننس چیست؟

کریم فایننس یک اکوسیستم ارز غیرمتمرکز است که بر روی وام‌دادن، صرافی، پرداخت و تبدیل سرمایه به توکن تمرکز می‌کند. همچنین پروتکلی بدون نیاز به مجوز و با کد باز بهترین پلتفرم های وام رمزارزها دارد که به هر کاربری اجازه می‌دهد در توسعه آن نقش داشته باشد. همچنین، استفاده از پلتفرم به معنای قرار دادن سرمایه در یک قرارداد هوشمند و دریافت پاداش سرمایه‌گذاری نیز خواهد بود.

اما مهم‌ترین هدف کریم بایننس چیست؟ تیم سازنده این پلتفرم قصد دارد تا بدون به خطر انداختن سرمایه‌ها و امنیت کاربران، همه را در این سیستم مالی شریک کند.

از آن‌جایی که کریم فایننس روی بلاکچین اتریوم قرار گرفته، می‌تواند از تکنولوژی قراردادهای هوشمند آن استفاده کند. علاوه بر آن، کاربران می‌توانند نرم‌افزارهای غیرمتمرکز خود را نیز روی این شبکه ایجاد کنند.

این ارز دیجیتال همچنین بازار پول الگوریتمی خود را روی بلاکچین هوشمند بایننس (BSC) ساخته است. با فعال شدن این پروژه، پلتفرم توانست از ظرفیت تراکنش و هزینه به صرفه موجود آن به سود خود استفاده کند. علاوه بر آن به دلیل دسترسی به ارزهای دیجیتال بزرگ‌تر، ارتباط با بایننس چین باعث نقدینگی بهتر شد.

تاریخچه و بنیان‌گذاران کریم فایننس

کریم فایننس چیست

برای این بهتر متوجه شوید که این پروژه جاه‌طلبانه چگونه آغاز شد، باید ابتدا بدانید که تاریخچه بایننس کوین چیست.

جفری هوانگ (Jeffrey Huang)، سازنده کریم فایننس و یک توسعه‌دهنده و کارآفرین فعال در دنیای ارزهای دیجیتال است. این متخصص تایوانی آمریکایی، در زمینه‌های دیگر نیز درخشید. از کارهای دیگر آن می‌توان به Mythril اشاره کرد که ابزاری برای بررسی امنیت شاخه‌ای از برنامه نویسی است. همچنین او یک شبکه اجتماعی در تایوان ایجاد کرد که بیش از ۴۲ میلیون کاربر دارد.

هوانگ بیشتر بیشتر سال ۲۰۲۰ را به بررسی روشی جدید برای ورود به دنیا ارز غیرمتمرکز پرداخت. او در نهایت کریم فایننس را سوم آگوست روی بلاکچین اتریوم راه‌اندازی کرد. با این که پروژه ابتدا ناقص به نظر می‌رسید، توانست با به‌روزرسانی‌ها پیشرفت کند و کامل‌تر شود.

به نظر می‌رسد کریم فایننس برای ادامه راه خود برنامه خاصی ندارد. این رمز ارز در حاشیه به بررسی بازار می‌پردازد و ویژگی‌ها و امکانات خوب و سودمند را برای خود برمی‌دارد.

فقط سه توسعه‌دهنده دیگر به همراه هوانگ روی کریم فایننس کار می‌کنند. این افراد تجربه کاری ممتاز خود را با کارکردن روی شبکه اتریوم کسب کرده‌اند. دلیل تیم کوچک این ارز دیجیتال، این است که مانند انشعابی از اتریوم ایجاد شده و تغییری در برنامه‌نویسی قراردادهای هوشمند آن وجود ندارد.

منظور از توکن کریم در پلتفرم کریم بایننس چیست؟

کریم یک توکن ERC-20 است که روی بلاکچین اتریوم قرار دارد. کاربران هربار که در پلتفرم کریم بایننس عملیاتی مانند ارسال، قرض گرفتن یا فراهم کردن نقدینگی انجام دهند، این توکن را دریافت می‌کنند.

دارندگان توکن کریم، همچنین می‌توانند عملیات‌های پلتفرم کریم فایننس را نیز مدیریت ‌کنند. هنگام راه‌اندازی ارز دیجیتال، ۹ میلیون توکن کریم از پیش استخراج شده بود. پس از گذشت حدود ۱ ماه، بر اساس رأی کاربران ۶۷ درصد این توکن‌ها سوزانده شد و حداکثر آن به ۳ میلیون توکن کریم رسید. این توکن‌ها به این نحو توزیع شدند:

 • ۵درصد برای فراهم‌کنندگان نقدینگی
 • ۱درصد برای تیم و مشاوران کریم فایننس
 • ۷ درصد برای Compound Finance (پلتفرمی که قرض دادن و قرض گرفتن سرمایه‌های دیجیتال را ممکن می‌کند.)
 • ۷ درصد برای سرمایه‌گذاران

به طور کلی ۹۲ درصد از کل همه ذخیره کریم در اختیار تیم قرار دارد و روی یک کیف پول دیجیتال چند امضایی نگهداری می‌شود که ۱۲ صاحب کلید دارد.

از زمان راه‌اندازی آن، توکن کریم با افزایش ارزش فوق‌العاده‌ای مواجه شده است. پایین ترین مبلغ هر توکن در زمان شروع به کار آن بود که به حدود ۹ دلار می‌رسید. از آن زمان تا به حال، قیمت توکن کریم توانسته به ۲۸۸ دلار نیز برسد. اما در حال حاضر در نوسانات خود، هر توکن با قیمت حدودی ۱۷۰ دلار خرید و فروش می‌شود. لازم به ذکر است که ارزش بازار کریم توانسته به ۱۰۰ میلیون دلار نیز برسد.

نحوه کار و کاربرهای کریم فایننس چیست؟

کاربرد کریم فایننس چیست؟

حالا که با هدف و تاریخچه این پلتفرم آشنا شدیم، نحوه کار کریم فایننس چیست؟

کریم فایننس با بیشتر ارزهای غیرمتمرکز تفاوت دارد و خدمات متنوع آن همواره در حال گسترش هستند. از جمله:

 • وام دادن
 • قرض گرفتن
 • استخراج نقدینگی
 • مدیریت
 • پروتکل خودکار بازارسازی (AMM)
 • خدماتی مانند صرافی غیرمتمرکز

در ادامه به جزئیات این خدمات می‌پردازیم.

وام دادن در کریم فایننس

بیشتر ویژگی‌های کریم فایننس یک کپی دقیق از پروتکل‌های دیگر در بین ارزهای غیرمتمرکز است. برای مثال، امکان وام دادن دقیقا از ارز غیرمتمرکز Compound Finance سرچشمه می‌گیرد. تنها تغییر جزئی در کریم فایننس، این است که سرمایه‌های بیشتری را برای وام دادن و قرض گرفتن می‌پذیرد.

قرض گرفتن در کریم فایننس

مانند قرض گرفتن در Compound Finance، باید ابتدا ارزهای دیجیتالی را در ازای دلار آمریکا واریز کنید تا به عنوان وثیقه عمل کند و بتوانید مقدار کمتری ارز دیجیتال وام بگیرید. شما اجازه دارید تا ۶۰ درصد از ارزش ارز دیجیتالی که واریز کرده‌اید را دریافت کنید.

فایده اصلی قرض گرفتن از کریم فایننس، این است که هیچ محدودیت زمانی برای پس دادن وام وجود ندارند. همچنین، نیازی نیست از پیش مستندات مربوط به درآمد خود را ثبت کنید.

استخراج نقدینگی در فایننس کریم

شما می‌توانید ارز دیجیتال خود را سپرده‌گذاری کنید تا حدود ۲۰۰درصد سود ببرید و هرگاه می‌خواهید آن را برداشت کنید. استخر کریم فایننس به سپرده‌گذاران با تخفیف هزینه‌های صرافی غیرمتمرکز پاداش می‌دهد.

خدمات صرافی غیرمتمرکز

توسعه‌دهندگان کریم فایننس را بسیار شبیه به صرافی‌های غیرمتمرکز معروف می‌دانند و بهتری ویژگی‌های آن‌ها را برای پلتفرم خود انتخاب کرده‌اند. در واقع نسبت دو سرمایه در یک استخر با هم مقایسه می‌شود و قیمت آن‌ها را تعیین می‌کند؛ پس از این لحاظ مثل صرافی‌های متمرکز نیست.

مدیریت در کریم فایننس

بنا بر تلاش توسعه‌گران، مدیریت کامل کریم فایننس در دست صاحبان توکن قرار دارد. همه دارندگان توکن در تصمیم‌گیری‌های مهم شبکه حق رأی دارند.

پروتکل خودکار بازارسازی (AMM) در کریم فایننس

در پروتکل خودکار بازارسازی کریم فایننس، که توسط توسعه‌گران، کریم‌وای (CraemY) نام گرفته است، نقدینگی زیادی برای معاوضه سرمایه‌های ارز دیجیتال با ارزش یکسان وجود دارد. همچنین هربار در این پلتفرم نقدینگی واریز کنید، برای هزینه‌های معامله تخفیف می‌گیرید.

چه چیزی کریم فایننس را منحصربه‌فرد کرده است؟

کریم فایننس چیست

کریم فایننس برای سرمایه‌های غیرمتمرکز مهم نقدینگی فراهم می‌کند و این کار را با استفاده از بازارسازی خودکار انجام می‌دهد. به این روش که کابران اجازه دارند سرمایه‌های پشتیبانی‌شده در پلتفرم را قرض بگیرند یا قرض دهند تا پاداش استخراج نقدینگی را در قالب توکن کریم دریافت کنند. همان‌طور که اشاره شد، هر نوع سرمایه‌ای می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد. سود کریم فایننس از طریق دریافت هزینه‌های جابه‌جایی، قرض دادن و قرض گرفتن خواهد بود.

همچنین پلتفرم کریم فایننس قصد دارد توکن‌های مهم ارزهای غیرمتمرکز را به توکن‌های پیشتیبانی‌شده خود اضافه کند. اما ویژگی منحصر به فرد توکن کریم فایننس چیست؟

توکن کریم که روی شبکه اتریوم قرار دارد، می‌تواند با استفاده از قراردادهای هوشمند، به کاربران اجازه دهد نرم‌افزارهای غیرمتمرکز ایجاد کنند. با این کار، سازگاری پلتفرم بیشتر شده و خدمات مالی زیادی به هم متصل می‌شوند.

توکن کریم می‌تواند تا چهار سال سپرده‌گذاری شود و درآمد کسب کند؛ البته، باید بدانید که پاداش خود را تنها در پایان سپرده‌گذاری دریافت خواهید کرد.

بررسی امنیت کریم فایننس

کریم فایننس چیست

در حال حاضر قراردادهای هوشمند کریم فایننس مورد حسابرسی دقیق قرار نمی‌گیرند. در ازای آن، هوانگ از نظر متخصصانی مانند سازنده کامپاوند فایننس، رابرت لشنر (Robert Leshner) استفاده می‌کند تا امنیت شبکه خود را بهبود ببخشد، برنامه‌نویسی‌ها را بررسی کند و با یک کیف‌پول چند امضایی دارایی‌های کاربران را امن نگه دارد.

بررسی استخر نقدینگی کریم فایننس

کریم فایننس از هنگام راه‌اندازی توانست به رشد و پیشرفت چشمگیری برسد. با افزایش تعداد کاربرانی که با ارزهای دیجیتال خود در استخر نقدینگی شرکت‌کرده‌اند، تیم کریم برنامه استخراج نقدینگی خود را راه‌اندازی کردند. همچنین در به‌روزرسانی‌های بعدی، پاداش سه تا از استخرهای خود را افزایش دادند.

مزایا و معایب کریم فایننس چیست؟

کریم فایننس از تازه‌کاران دنیای ارز دیجیتال است و می‌توانیم ببینیم که همواره تلاش می‌کند تا بهبودی و سرمایه‌هایی به پلتفرم خود اضافه کند. یکی از اصلاحات جدید، پاداش‌های بیشتر برای استخر استخراج نقدینگی است و علاوه بر آن، شفافیت بسیاری در زمینه توزیع استخراج نقدینگی بهترین پلتفرم های وام رمزارزها دارد.

با این که بازار توکن کریم، نوسانات بسیاری داشته و در سال گذشته بین ۲۰ دلار تا ۳۰۰ دلار در تغییر بوده، می‌توان گفت که آینده امیدوارکننده‌ای در انتظار آن است. دلیل آن این است که کریم فایننس به خدمات خود اهمیت زیادی می‌دهد و در تلاش است تا همه نیازهای کاربران خود را در دنیای ارز دیجیتال پاسخ دهد.

چگونه می‌توانید توکن کریم بخرید؟

کریم فایننس چیست

بهترین صرافی‌های ارز دیجیتالی که در حال حاضر کریم فایننس را مبادله می‌کنند شامل بایننس، یونی‌سواپ، FTX و Hoo می‌شوند. همچنین شما می‌توانید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین یا اتریوم را با پول نقد یا کارت بانکی به طور مستقیم خریداری و سپس با توکن کریم مبادله کنید.

برای نگهداری توکن کریم خود، می‌توانید از هر کیف پول دیجیتالی که سرمایه‌های ساخته شده بر اساس اتریوم را می‌پذیرد استفاده کنید. از گزینه‌های محبوبی که در اختیار دارید می‌توان به لجر، ترزور و اتمیک والت اشاره کرد.

سخن پایانی

همان طور که توضیح دادیم، کریم فایننس ترکیبی از پروتکل‌های مختلف ارزهای غیرمتمرکز است و به جای تمرکز بر یک جنبه از خدمات مالی غیرمتمرکز، تلاش دارد تا جای ممکن خدمات خود را گسترش دهد.

توسعه‌دهندگان پروتکل کریم قصد نداشتند ساخت هر یک از خدمات را از ابتدا شروع کنند. بلکه با کاربرد ویژگی‌های ارزهای دیجیتال موفقیت دیگر، توانست به سرعت وارد بازار شوند و پلتفرمی منحصر به فرد ارائه کنند. همچنین برای جبران زحمات تیم اصلی سازندگان این ویژگی‌ها، علاوه بر ایجاد ارتباط بین پلتفرم خود با آن‌ها، توکن‌های کریم رایگانی نیز در اختیارشان قرار دادند.

با این که کریم فایننس هنوز نتوانسته از ارزهای دیجیتالی که تقلید می‌کند پیشی بگیرد، می‌توان به جاه‌طلبی تیم آن امید داشت و آینده‌ای موفق برای آن تصور کرد.

۵ روش کسب سود از رمزارزها بدون ترید کردن

۵ روش کسب سود از رمزارزها بدون ترید کردن

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که تنها راه کسب درآمد از رمزارزها فقط معامله و خرید و فروش آن‌ها نیست؟ در این مقاله قصد داریم ۵ راه کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال و بدون نیاز به معامله کردن را به شما معرفی کنیم.

جهش‌های ناگهانی و افزایش ۱۰۰ برابری قیمت بعضی از ارزهای دیجیتال، همواره مورد توجه بسیاری از افراد در جامعه کریپتوکارنسی را به خود جلب می‌کند زیرا به آن‌ها امید یک شبه پولدار شدن را می‌دهد. در واقعیت اما این فرصت‌ها بسیار اندک هستند و کم اتفاق می‌افتند. فقط تعداد محدودی از تریدرها آن‌قدر خوش شانس هستند که از این فرصت‌ها استفاده کنند.

خبر خوب این است که خوشبختانه افزایش‌های ناگهانی قیمت تنها راه سرمایه‌گذاران برای کسب سود از این حوزه نیست؛ رشد اخیر حیطه امور مالی غیر متمرکز یا دیفای (DeFi)، توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) و افزایش روزافزون پذیرش رمز ارزها، فرصت‌های زیادی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد کرده است.

در ادامه به ۵ روش مختلف که سرمایه گذاران می‌توانند از طریق آن‌ها بدون نیاز به معامله، پول خوبی را به دست آورند، نگاهی می‌اندازیم.

استیکینگ ارزهای دیجیتال

استیک کردن یکی از روش‌ها برای شرکت کردن در فرآیند بررسی تراکنش‌های رمزارزی در شبکه‌های بلاکچینی است. در واقع استیکینگ به معنای وثیقه قرار دادن توکن‌ها در پلتفرم‌ها برای تامین اعتبار تراکنش‌ها و دریافت پاداش است. این روش یکی از بهترین راه‌ها برای کسب سود از دارایی‌های موجود در یک پرتفوی رمزارزی است.

شبکه اتریوم قرار است که در ماه آگوست (مرداد ماه جاری)، مکانیزم اثبات کار (POW) را به مکانیزم اثبات سهام (POS) تغییر دهد و بدین ترتیب دارندگان اتر (ETH) که در قرارداد اتریوم ۲ (Eth2) رمزارز اتر استیک کرده بودند، ۵/۸۳ درصد سود دریافت می‌کنند.

با راه‌اندازی مکانیزم POS، هولدرها می‌توانند با قفل کردن کوین‌ها و توکن‌های خود در نود های شبکه، به منظور تایید تراکنش‌ها و ایجاد بلاک‌های جدید، پاداش دریافت کنند و در فرآیند بررسی معاملات شبکه شرکت کنند.

اطلاعات منتشر شده توسط Staking Rewards نشان می‌دهد که در حال حاضر با استیک کردن ۱۰ اتر، می‌توان به صورت هفتگی ۰/۰۰۷۵ اتر (با ارزش ۱۷/۹۶ دلار) و سالانه ۰/۳۸۷۶ اتر (با ارزش ۹۳۳/۶۹ دلار) درآمد داشت.

استیکینگ رمزارز

در حال حاضر پنج رمزارز برتر برای استیک کردن با توجه به ارزش تعیین شده، رمزارزهای آدا (ADA)، اتر (ETH)، سولانا (SOL)، رمزارز USD کوین و دات (DOT) هستند.

گفتنی است که استیک کردن یکی از بهترین راه‌های کم خطر برای کسب سود از رمزارزها است و در عین حال به تامین اعتبار تراکنش‌های شبکه هم کمک می‌کند.

کسب سود کم خطر با وام‌دهی رمزارزها

رشد حوزه دیفای منجر به توسعه فضایی برای وام دهی رمزارزها شده است، یعنی جایی که کاربران می‌توانند رمزارزهای خود را در ازای دریافت پاداش وام دهند.

در حال حاضر Aave برترین پروتکل وام دهی است و این پلتفرم فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در شبکه Ethereum و پالی‌گان (Polygon) با رمزارز بومی خود یعنی MATIC، ارائه می‌دهد.

وام دهی رمزارزها

در جدول بالا هفت استخر وام دهی برتر از طریق پروتکل AAVE بر بستر پالی‌گان را مشاهده می‌کنید. سایر پروتکل‌های وام دهی برتر و کم خطر شامل Curve، میکردائو (MakerDAO)، کامپاند (COMP) و Yearn.finance هستند.

بنابراین اعطای وام یک راه کم خطر برای به دست آوردن سود در بازارهای گاوی و خرسی از توکن‌هایی است که از استیکینگ پشتیبانی نمی‌کنند.

با تامین نقدینگی، کارمزد و توکن دریافت کنید

تامین نقدینگی یکی دیگر از خدمات اصلی دیفای است. سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند سرمایه مورد نیاز پلتفرم‌های نوظهور را تامین کنند، درصد بالایی از سود مبالغ واریز شده و همچنین درصدی از کارمزدهای معاملات انجام شده درون استخر را به عنوان پاداش دریافت می کنند.

سرمایه گذاری در رمزارزها

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، یک سرمایه‌گذار با ارائه نقدینگی به یک استخر Ether/USDC در QuickSwap، از کارمزد سالانه، ۳۳/۸۱ درصد سود دریافت می‌کند.

کسب سود از طریق yield farming

Yield Farming یا کشت سود فرآیندی است که در آن کاربران نقدینگی پروتکل‌های دیفای را تامین می‌کنند و به صورت توکنِ آن پلتفرم پاداش خود را می‌گیرند.

ییلد فارمینگ

در تصویر بالا می‌بینید که یک کاربر با تامین نقدینگی جفت ارز STKGHS-WETH که دارای سود سالیانه ۱۸۹/۲٪ است، تاکنون ۳/۳۱۲، دینو (DINO) به عنوان سود دریافت کرده است.

بنابراین برای سرمایه‌گذاران بلند مدت که دارای یک پرتفوی با توکن‌های متنوع هستند، yield farming راهی برای ورود به پروژه‌های جدید و بدست آوردن سود است.

NFT و بازی‌های بلاکچینی

توکن‌های گیمینگ و بازی‌های بلاکچینی، بازی برای کسب درآمد را به یک واقعیت تبدیل می‌کنند. درواقع بازی‌های بلاکچینی و جمع‌آوری NFT ها راه دیگری برای کسب سود از این حوزه است.

در حال حاضر Axie Infinity محبوب‌ترین بازی با ارائه رمزارز است.

در اکوسیستم AXS شخصیت‌های بازی Axies نام دارند. Axies در واقع توکن‌های NFT هستند که شما مالک آن‌ها هستید و آن‌ها را کنترل می‌کنید. شما می‌توانید این شخصیت یا در واقع دارایی خود را ذخیره و در کیف پول خود نگه دارید و یا آن را به یک آدرس کیف پول دیگر انتقال دهید.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط Your Crypto Library، در حال حاضر بازیکنان Axie Infinity، به صورت متوسط روزانه حدود ۴۰ الی ۵۳/۵ دلار درآمد دارند.

این میزان سود در برخی از نقاط جهان برابر با درآمد یک شغل تمام وقت است. به همین دلیل نیز بازی Axie Infinity در کشورهایی مانند ونزوئلا و مالزی شاهد افزایش گسترده محبوبیت و فعالیت کاربران بوده است.

کلام آخر

امروزه سرمایه‌گذاری رمزارزی، وام دهی، استیکینگ و بازی‌های مبتنی بر بلاکچین، نسبت به پس‌انداز در بانک‌های سنتی سود بسیار بیشتری را ارائه می‌دهند. همچنین با رشد روزافزون دنیای بلاک چین، افراد بیشتری به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی می‌آورند.

استیکینگ ارزهای دیجیتال، وام دهی رمزارزها و بازی‌های مبتنی بر بلاک چین، برخی راه‌های کسب درآمد از این حوزه بدون نیاز به تریدینگ هستند.

Yield Farming یا کشت سود فرآیندی است که در آن کاربران نقدینگی پروتکل‌های دیفای را تامین می‌کنند و به صورت توکنِ آن پلتفرم پاداش خود را می‌گیرند.

استیکینگ به معنای وثیقه قرار دادن توکن‌ها و یا کوین‌ها در پلتفرم‌ها، برای تامین اعتبار تراکنش‌ها و دریافت پاداش است. این روش یکی از بهترین راه‌ها برای کسب سود از دارایی‌های موجود در یک پرتفوی رمزارزی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.