الگوهای سر و شانه های مرکبسلام
به نام شاعر ترانۀ هستی
این وبلاگ به منظور اشتراک تجربیات ادبی،آموزشی و پژوهشی با علاقه مندان به ادبیات غنی ایران زمین راه اندازی شده است.
تقاضا داریم که ما را از نظریات ارزشمند و راهگشای خویش محروم نسازید.

مطالب ادبی، پژوهشی و آموزشی(نوید دهواری)

انواع واژه از نظر ساختمان (ویژه فارسی یازدهم)

مشتق : كه از يك تكواژ معنادار و يك یا چند تكواژ معناساز(وند) تشكيل شده­اند.

* تکواژ معنادار حتما باید یکی باشد.

** بن ماضی یا مضارع تکواژ معنادار هستند. بسیاری از این کلمات به نوعی ظاهری گمراه کننده دارند. دانش آموز بیشتر به دلیل کم کاربرد بن مضارع ساختار آنها را خوب تشخیص نمی دهد. روان=رو+ان زیبا= زیب+ا رفتار=رفت+ار بیننده= بین+ ــَ نده

***تکواژهای «معناساز» یا «وندها» می­توانند بیش از یکی باشند. (دانشمندان= دان+ــِـ­ ش+ مند+ ان)

منظور از معناساز تکواژهایی هستند که به تنهایی کاربرد مستقلی ندارند و باید به تکواژهای دیگری بچسبند تا قابل کاربرد شوند. مانند: «ها» نشانه جمع یا « گر، مند، ار، ا، بی و . » در کارگر، کارمند، رفتار، دانا، بی ادب و . » به این تکواژها «وند» گفته می شود.

انواع وند: وندها بر اساس جایگاه قرار گرفتن در کنار جزء معنادار به سه دسته تقسیم می شوند. 1- پیشوند 2- میانوند 3- پسوند

الف)پیشوند: قبل از جزء معنادار می آیند و در رسم الخط فارسی بهتر است به جزء معنادار متصل نباشند.

(با = با ادب ، باهنر ، باهوش ، با نشاط) - (بی = بی سواد ، بی هوش ، بی هنر ، بی ادب) - (نا = ناشکر، ناشناس ، نادان ، نا فرمان ، نا اهل) - (هم = همدل ، همراه ، هم خانواده ، هم وطن) - (ن = نشکن، نسوز) - ( وا= وادار، واکنش)

ب) میانوند: بین دو تکواژ معنادار می آیند. مهمترین میان وندها عبارتند از : ( ا = گوناگون ، سراسر ، برابر ، رنگارنگ ، سراپا ، دوشادوش) – ( و = پیچ و تاب ، کم و بیش ، چون و چرا ، زدوخورد ، رفت و آمد) – ( به = پا به پا ، دست به دست ، شانه به شانه ، نو به نو ، خود به خود ) – ( تا = سرتاسر ، گوش تا گوش ) – ( وا = جورواجور )

* میانوندها همیشه بین دو جزء معنادار می­آیند و واژۀ مشتق- مرکب می­سازند.

ج)پسوند: این وندها پس از واژه معنادار می­آیند و اغلب به جزء معنادار متصل هستند.

پسوندهای مکان: ( ان ) = باختران ، خاوران ( دان ) = گلدان ، نمکدان - ( زار ) = نمک زار ، علف زار - ( سار ) = کوهسار ، چشمه سار - ( ستان ) = گلستان ، بلوچستان - ( سیر ) = گرمسیر ، سردسیر - ( کده ) = دانشکده ، دهکده - ( لاخ ) = سنگلاخ

پسوندهای زمان : ( ان ) = بهاران ، بامدادان - ( گاه ) = سحرگاه ، صبحگاه

پسوندهای تصغیر: ( چه ) = دفترچه ، باغچه پسوند - ( ک ) = پسرک ، شهرک

پسوندهای دارندگی یا مالکیت: ( ور ) = هنرور ، پهناور ، سخنور - ( مند ) = ثروتمند ، هنرمند - ( وار ) = امیدوار ، دهوار ، سوگوار

پسوندهای شباهت: ( آسا ) = رعد آسا ، برق آسا - ( وش ) = پریوش ، مهوش - ( ین ) = آهنین ، زرین ، پشمین ، رنگین

سایر پسوندها: که بعضی صفت ساز هستند و بعضی اسم ساز - ( ه ) = سفیده ، زرده ، دیده ، اندیشه ، دندانه ، دسته

( گین ) = غمگین ، شرمگین - ( اومند ) = برومند ، تنومند - ( ناک ) = غمناک ، ترسناک ، وحشتناک - ( انه ) = مردانه ، زنانه ، صبحانه - ( انی ) = نورانی ، روحانی - ( چی ) = تلفن چی ، درشکه چی ، پست چی - ( گان ) = دهگان ، مهرگان - ( گانه ) = جداگانه ، دوگانه - ( گون ) = نیلگون ، گلگون - ( فام ) = سرخ فام ، گلفام - ( دیس ) = تندیس ، گلدیس ، طاقدیس - ( نده ) = گوینده ، شنونده ، رونده - ( ار ) = پرستار ، خریدار ، دیدار - ( گر ) = توانگر ، آهنگر ، زرگر - ( گار ) = آموزگار ، پرهیزگار - ( ینه ) = زرینه ، پشمینه - ( ا ) = بینا ، دانا ، کوشا ، جویا - ( ان ) = خندان ، گریان ، روان

2- مركب: حداقل از دو تكواژ كه همه معنادار باشند ساخته شده اند. مثال: گلاب، دل پذیر، كارخانه، جوان مرد ، دادستان، سخندان

*در واژه های مرکب وند وجود ندارد.

** این واژه ها ممکن است که بیش از دو تکواژ مستقل داشته باشند. مثال: خویشتن­شناس، گلاب­گیر

*** در واژه های مرکب کلمۀ جدید باید از نظر معنی با اجزای سازندۀ خود تناسب و وابستگی معنایی داشته باشند.

مثلا گلاب با اجزای خود(گل+ آب) از نظر معنی همخوانی دارد پس مرکب است؛ ولی جوراب گرچه به نظر می آید که از دو بخش جور+ آب تشکیل شده است؛ ولی چون از نظر معنایی هیچگونه تناسبی با اجزای خود ندارد پس مرکب نسیت. یا کلماتی مانند:اسفندیار ، آسمان، نزدیک

3- مشتق مركب: ويژگي هاي مشتق و مركب را با هم دارد.

مثل دانشجو، نوسازي، آبميوه گيري، هيچ كاره.خودشناسی، پرس و جو

* این واژه ها حداقل باید دو تکواژ معنادار و یک وند داشته باشند.

نکته مهم: در بررسی ساختمان واژه ساختار تاریخی آنها مورد توجه نیست. یعنی برخی واژه ها در گذشته های دور مرکب یا وندی بوده اند و با کمی تغییر آوایی وارد زبان شده اند که ما نباید سابقه تاریخی و کهن آنها را مد نظر داشته باشیم و آنها را مرکب یا وندی بدانیم یعنی چنین واژه هایی را در گروه کلمات ساده قرار می دهیم.

مانند: سهراب که از دو جزء «سرخ+آب» تشکیل شده یا دبستان( ادبستان= ادب+ستان) یا شیرین ( شیر + ین) و ساربا(سار+بان)

**چند الگو که برخی از واژه ها (وندی، مرکب یا وندی- مرکب)مطابق آنها ساخته شده اند.**

بن ماضی+ه= خورده، دیده / بن مضارع + ه= خنده، اندیشه / اسم+ه= زبانه، دسته / صفت+ه = سفیده، پنجه

بن مضارع+ـِ ش = کوشش، بینش / بن مضارع + ان= دوان، گریان / اسم+بان= باغبان، آسیابان / اسم+زار= لاله زار، چمنزار

بن ماضی+ار= کردار، کشتار / اسم+ستان= سروستان،گلستان / بن مضارع+ــَ نده= دونده، خزنده / هم+ اسم= هم­راز، هم­وطن

با+ اسم= باهوش، باهنر / اسم+بن فعل+وند= نام نویسی، دست­بوسی / بن فعل+وند+بن فعل= دانشجو، خرید و فروش

صفت+اسم+وند= دوبیتی، هیچ­کاره / اسم+وند+بن فعل= خدانشناس، حقوق­بگیر / اسم+وند+اسم= گوش به زنگ، شانه به سر

اسم+اسم= کتابخانه، سنگ­پشت / اسم +بن مضارع= گوش مال، هواپیما / صفت+اسم= سفیدرود، هزارپا

ضمیر+بن مضارع= خودنویس، خودرو / اسم+صفت= قد بلند، گردن­کلفت / صفت+ بن مضارع= زودگذر، خوش­نویس

1- در کدام گزینه ساختمان واؤه ها به ترتیب « ساده، وندی، مرکب، وندی – مرکب» هستند؟

الف) گلدان، پریوش، راهیان، دعاخوانی ب) پروانه، پستچی، شاهراه، خوشبختانه

ج) جوراب، دانش، دانشمندان، خوشبین د) شادی، متناقض، سردسیری، حس­آمیزی

2- در متن زیر به ترتیب چند واژۀ «وندی» و چند واژۀ «مرکب» وجود دارد؟

« میرزا مسیح­خان سخت نزدیک بین بود و حتّی با عینک دور بیضی و دسته مفتولی و شیشه های کلفت زنگاری، درست و حسابی نمی­دید و ملتفت نمی­شد که خسرو از روی کاغذ سفید، انشایِ خود را می­خواند. »

الف) 5- 2 ب)6 – 3 ج) 4 – 2 د) 7- 3

[1] جز فعل ها. فعل ها از نظر ساختمان جداگانه بررسی می شوند وخود انواعی دارند.

[2] به تکواژهای معنادار تکواژ ساده یا مستقل نیز گفته می شود.

[3] منظور از معناساز تکواژهایی هستند که به تنهایی کاربرد و معنای خاصی ندارند و باید به تکواژهای دیگری بچسبند تا قابل کاربرد شوند. مانند: «ها» نشانه جمع یا « گر، مند، ار،ا، بی و . » در کارگر، کارمند، رفتار، دانا، بی ادب و . » به این تکواژها وند گفته می شود.

درباره وبلاگ


سلام
به نام شاعر ترانۀ هستی
این وبلاگ به منظور اشتراک تجربیات ادبی،آموزشی و پژوهشی با علاقه مندان به ادبیات غنی ایران زمین راه اندازی شده است.
تقاضا داریم که ما را از نظریات ارزشمند و راهگشای خویش محروم نسازید.

دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی فارسی pdf

Apr 23, 2020 — دانلود رایگان: کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی به ترجمه . دانلود کتاب PDF تحلیل تکنیکال برای دانلود کلیک کنید. . نسخه های مختلف ترجمه فارسی این کتاب اعم از ماشینی ، چاپی و ترجمه مجدد بدون اخذ مجوز از . ادامه.

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی pdf (ترجمه فارسی) برای دانلود تحلیل تکنیکال جان مورفی در بازارهای سرمایه کلیک کنید. ادامه.

دانلود آنیتمامی فایل ها سالم وتست شده ودانلودآنی با لینک الگوهای سر و شانه های مرکب مستقیم پرسرعت انجام میگردد. . معرفی وبررسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه-جان مورفی (فارسی) . ترجمه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی pdf , ترجمه کتاب جان مورفی رایگان . ادامه.

دانلود رایگان pdf ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی با لینک مستقیم،ترجمه کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی. ادامه.

عنوان کتاب : تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه; نویسنده: جان مورفی (John.J.Murphy); زبان: فارسی; فروش فایل PDF این اثر به دلیل حفظ حقوق ناشر امکان پذیر . ادامه.

دانلود رایگان نسخه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی (ترجمه فارسی) pdf. دانلود رایگان نسخه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای . ادامه.

توجه: این فایل به زبان انگلیسی می باشد. جهت دانلود این کتاب با ترجمه فارسی به لینک زیر مراجعه نمائید: ترجمه فارسی رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی. ادامه.

در طاقچه کتاب‌های روانشناسی ، رمان و داستان ، کتاب‌های تاریخی ، کتاب فلسفی و هزاران کتاب رایگان برای دانلود وجود دارد. ©Taaghche.com v3.4.1. ادامه.

Aug 29, 2020 — اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی - PDF ترجمه فارسی عدد. افزودن به سبد خرید. دسته: . ادامه.

دانلود رایگان کتاب اعم از دانلود کتاب روانشناسی، دانلود کتاب فلسفی، دانلود کتاب . دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی با لینک مستقیم . نویسنده : جان مورفی; تعداد صفحه : 542; زبان : انگلیسی; فرمت فایل : PDF . ادامه.

ترجمه فارسی کاملا روان و ویراستاری شده کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی که بصورت انحصاری توسط ایمن داک تهیه و ارائه شده . ادامه.

آموزش بورس - مرجع دانلود کتاب ها مقالات و فیلم های آموزشی بورس. ادامه.

Aug 4, 2020 — این کتابچه ؛ فصل ششم از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی .مورفی و ترجمه محمد مهدی . نويسنده / مترجم : جان جی مورفی/محمد مهدی قدیری. زبان کتاب : فارسی. حجم کتاب : 22.2 مگابایت. نوع فايل : pdf. تعداد صفحه : 24. ادامه.

دانلود رايگان کتاب تحليل تکنيکال جان مورفي pdf فارسي . دانلود رایگان فایل پی دی اف کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه … . کتابی با ترجمه کامیار . ادامه.

جهت ساخت وبلاگ اختصاصی خود کلیک کنید. ( رایگان ) · کتاب تحليل تکنيکال جان مورفي pdf فارسي . نويسنده اين کتاب جناب آقاي جان مورفي يکي از شاخص ترين تحليل گران تکنيکال هستند که چندين سال به عنوان تحليل گر . دانلود آهنگ مسعود صادقلو همسفر · دانلود اهنگ باران ببارد ميروي از حجت اشرف زاده · دانلود آهنگ سينا سرلک . ادامه.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان جی.مورفی مترجمان: کامیار فراهانی فرد ، رضا قاسمیان لنگرودی نشر چالش تعداد صفحات: 438 بخشی از مطالب کتاب: . ادامه.

کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان مورفی. این کتاب نه به . رایگان وجود دارد: برای دانلود رایگان PDF (نسخه انگلیسی) این کتاب کلیک کنید. ادامه.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع . جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری خوانده می‌شود. . در مورد کیفیت ترجمه نسخه فارسی این کتاب نیز توجه داشته باشید؛ که با توجه تجربیات و . دانلود کتاب نسخه اصلی (به زبان انگلیسی) PDF. ادامه.

دانلود ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه دانلود رایگان pdf ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه اثر جان مورفی با لینک . ادامه.

کارِ اصلی ما آموزش فنون تحلیل گری و سرمایه‌گذاری در بورس است؛ ما به افراد کمک می‌کند تا به‌صورت اصولی و با آموزش صحیح در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند. خدمات ما . ادامه.

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی pdf (انگلیسی) ترجمه فارسی نوع فایل : پی دی اف pdf حجم فایل : ۶ مگابایت تعداد . ادامه.

دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی pdf (زبان انگلیسی) John.j.Murphy منبع با ارزش در این زمینه - ترجمه فارسی. ادامه.

خرید و دانلود تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اثر جان مورفی مترجم امید آفاق‌نیا از نشر شمشاد. . کتاب خواندن :) دانلود انواع کتاب صوتی، الکترونیکی و پی دی اف (pdf) فارسی. . تکنیکال بازار سرمایه به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق اپلیکیشن رایگان . ادامه.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی PDF . تحلیل تکنیکال در بازار پیشنهاد می گردد حتما نسخه انگلیسی این کتاب خوانده شود چرا که در نسخه فارسی خلاصه سازی های . دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) pdf. ادامه.

دانلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی pdf (انگلیسی) ترجمه فارسی لطفا دقت فرمایید: زبان این کتاب انگلیسی است! Technical… ادامه.

در برابری دلار آمریکا به دلار کانادا، با توجه به افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره کانادا در نشست روز گذشته، تقاضا برای دلار کانادا افزایش یافته و از نظر تکنیکالی، با تشکیل الگوی سر و شانه مرکب سقف

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

 • شاخص داوجونز در میان مدت، در موج صعودی در نوسان است و از محدوده 31000 و میانگین 89 روزه فراتررفته، و از نظر تکنیکالی
 • استعفای لیز تراس پس از 45 روز و فشار فروش پوند بریتانیا
 • از نظر تکنیکالی، قیمت در واکنش به محدوده مقاومتی میانگین متحرک 34 روزه، به روند نزولی بازگشته و در کوتاه مدت الگوی سر و شانه سقف
 • انتظارت نرخ بهره ای آمریکا افزایش یافته و علاوه بر اینکه افزایش 0.75 درصدی در نشست دوم نوامبر تقویت شده است، گزارش ها نشان می دهد که
 • افزایش شاخص های ریسک گریزی در بازار های سهام آمریکا، با توجه به رشد سریع تورم

اطلاعاتی که در ارتباطات یا گزارش های تحلیل های تکنیکال ما ارائه شده است ، فقط جهت اطلاع و خدمات به شما فراهم شده است. این اطلاعات به هیچ عنوان حاوی پیشنهاد یا درخواستی برای خرید یا فروش هر گونه نماد مالی نمی باشد و نمی بایست مبنای تصمیم گیری های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و پیشنهادات سرمایه گذاری قرار گیرد. ویندزور بروکرز دقت و کامل بودن هر گونه اطلاعات، تحلیل، پیش بینی و یا موارد مشابه آن که توسط کارمندان ویندزور بروکرز یا هر شخص ثالث و یا از طرق دیگر، ارائه می شود را ضمانت نمی کند. هر چند که ویندزور بروکرز مثل همیشه برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود تلاش می کند، ولی در قبال اطلاعات، محتوا و یا موارد مربوط به آنها، هیچگونه مسئولیتی در برابر مشتری و یا شخص ثالثی بر عهده ویندزور بروکرز نمی باشد. نظراتی که در مراودات بیان می شود، فقط جهت اطلاع می یاشد و باید به عنوان نظر شخصی نویسنده در نظر گرفته شود و ممکن است با نظر ویندزور بروکرز متفاوت باشد

تحلیل تکنیکال حضوری نیمه خصوصی (B)

افرادی با هر سطح تحصیلی، که به تازگی کد بورسی گرفته اند و دانش تحلیلگری ندارند
دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته های فنی و مهندسی، مالی و اقتصادی و حسابداری و علوم پایه
تمام کسانی با هر رشته تحصیلی که علاقه مند به یادگیری تحلیل گری در بازارهای مالی هستند
تمام فعالین بازارهای ارز، سکه ، طلا ، فارکس و تمام فعالین بورس کالا و کامودیتی ها

تمام فعالین بازارهای کریپتوکارنسی ها (ارزهای دیجیتال) جهت پیش بینی نقاط ورود و خروج

سرفصل‌های این الگوهای سر و شانه های مرکب دوره

 • فلسفه تحلیل تکنیکال و مقایسه اجمالی تحلیل بنیادی و تکنیکال
 • معرفی نرم افزارهای تحلیلی
 • آشنایی با تریدینگ ویو و متاتریدر
 • طریقه نمایش نمودارهای مختلف و ساختار نمودارها
 • آشنایی با انواع نمودار ( شمعی ، خطی و میله ای )
 • آموزش شمع و میله و مثال هایی از سایت tsetmc.com
 • آشنایی با نمودارهای شمعی
 • ساختن template در مفید تریدر
 • تفاوت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده
 • تفاوت مقیاس های حسابی و لگاریتمی در نمودارها
 • مفاهیم موج و پیووت
 • تعریف سطوح حمایت و مقاومت
 • مفاهیم روند و انواع روندها در بازار
 • ارتباط حجم با روند
 • شکست خط روند و مفهوم پولبک
 • کانال ها
 • میانگین متحرک و تکنیک معامله در بازار و استخراج سیگنال خرید و فروش با این روش
 • باندهای بولینگر
 • الگو های مهم برگشتی قیمت در بورس ایران
 • الگوی سر و شانه سقف و کف
 • سقف و کف های دو قلو و سه قلو
 • الگو های مهم ادامه دهنده قیمت در بورس ایران
 • الگوی مثلث
 • پرچم
 • کنج
 • مستطیل
 • ادامه الگوهای ادامه دهنده
 • آشنایی با اندیکاتورها و اسیلاتورها
 • Stochastic
 • RSI
 • MACD
 • CCI
 • مفهوم واگرایی و همگرایی
 • Alligator
 • آشنایی با چنگال اندروز
 • تکنیک های معامله با موارد گفته شده
 • آشنایی با الگوهای مهم برگشتی در کندل های ژاپنی
 • دوجی، انواع چکش ها، مرد دارآویز، ستاره ثاقب، انواع پوشاها، باردار، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی و …
 • آشنایی با نظریه امواج الیوت
 • آشنایی با سطوح فیبوناچی
 • از جمله فیبوی ریتریسمنت، اکستنشن و پروجکشن
 • فیبوناچی زمانی
 • کانال فیبویی
 • آشنایی با سیستم معاملاتی ایچیموکو و روش های معامله گری با آن
 • جمع بندی استراتژی های معاملاتی
 • نکات روانشناسی و معامله گری

استاد: دکتر محسن مصدق

هزینه دوره: 5,900,000 تومان

زمان برگزاری دوره: 28 اردیبهشت 1401 ،ساعت برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 20

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است، اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی - PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

یکی از بهترین منابع برای آموزش تحلیل تکنیکال کتاب “TECHNICAL ANALYSIS FINANCIAL MARKETS” اثر جان مورفی است که با توجه به ارائه روان و ساده، افراد بسیاری را مفاهیم تحلیل فنی بازار های مالی آشنا کرده است.

آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب جان مورفی

فصل اول فلسفه تحلیل تکنیکال

 • مقدمه
 • فلسفه یا منطق
 • تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های بنیادی
 • انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
 • تحلیل تکنیکال وکارایی آن در بازه های زمانی مختلف
 • پیش بینی های اقتصادی
 • تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست کیست؟
 • برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
 • نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
 • اصول کلی

فصل دوم نظریه داو

 • مقدمه
 • اصول مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال
 • استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
 • چند انتقاد به نظریه داو
 • بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم ساختار نمودار

 • مقدمه
 • انواع نمودارهای موجود
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
 • ساختار نمودار میله ای روزانه
 • حجم معاملات
 • نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم مفاهیم مقدماتی روند

 • تعریف روند
 • روند سه جهت دارد
 • روند ها به سه دسته تقسیم می شوند
 • پشتیبانی و مقاومت
 • خطوط روند
 • اصل باد بزن
 • اهمیت عدد سه
 • شیب نسبی خط روند
 • خط کانال
 • درصد تصحیح یا برگشت
 • خطوط باد بزن گان (Gann) و فیبوناچی
 • خطوط روند داخلی
 • شکاف های قیمت

فصل پنجم الگوهای مهم برگشتی

 • مقدمه
 • الگوهای قیمت
 • دو نوع الگو :
 • الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
 • الگوی برگشتی سر و شانه ها
 • اهمیت حجم معامله
 • پیدا کردن هدف قیمت
 • سر وشانه های کف یا معکوس
 • الگوهای سر و شانه های مرکب
 • سقف ها و کف های سه قلو
 • سقف ها و کف های دوقلو
 • تغییرات در الگوی ایده آل
 • نعلبکی ها واسپایک ها

فصل ششم الگوهای ادامه دهنده

 • مقدمه
 • مثلث
 • مثلث متقارن
 • مثلث افزایشی
 • مثلث کاهشی
 • الگوی (مثلث) پهن شونده
 • پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
 • کنج ها
 • تشکیل الگوهای مستطیل
 • حرکت موزون
 • الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
 • تایید و واگرایی

فصل هفتم حجم معاملات

 • مقدمه
 • حجم معاملات به عنوان یک شاخص الگوهای سر و شانه های مرکب ثانویه
 • جمع بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم نمودارهای بلند مدت

 • معرفی
 • اهمیت دوره های بلند مدت
 • روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
 • از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
 • آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟
 • نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
 • مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

فصل نهم میانگین های متحرک

 • مقدمه
 • میانگین متحرک : ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
 • توسعه میانگین متحرک
 • استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
 • اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
 • ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
 • کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
 • کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
 • قانون هفتگی
 • بهینه سازی لازم است یا نه؟
 • خلاصه
 • میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
 • جایگزین های میانگین متحرک

فصل دهم اسیلاتورها

 • مقدمه
 • کاربرد اسیلاتورها در رابطه با روند
 • اندازه گیری جنبش
 • اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
 • ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
 • شاخص کانال کالا (CCI)
 • اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
 • استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
 • استوکاستیک ها (K%D)
 • %R لری ویلیامز
 • اهمیت روند
 • چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
 • میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
 • هیستوگرام MACD
 • ترکیب هفته ها و روزها
 • تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

فصل یازدهم نمودار نقطه و رقم

 • مقدمه
 • نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله ای
 • ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
 • شمارش افقی
 • الگوی قیمت
 • نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • رسم خطوط روند
 • تکنیک اندازه گیری
 • تاکتیک های معامله
 • فواید نمودارهای نقطه و رقم
 • شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
 • رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
 • میانگین متحرک های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم نمودارهای شمعی ژاپنی

 • مقدمه
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای شمعی مقدماتی
 • تحلیل الگوهای شمعی
 • الگوهای دنباله دار
 • الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم نظریه موج الیوت

 • تاریخچه
 • اصول اولیه امواج الیوت
 • ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
 • موج های تصحیح گر
 • قانون تناوبی
 • کانالیزه شدن (کانال بندی)
 • موج چهارم مانند یک سطح حمایت
 • اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
 • نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
 • هدف های زمانی فیبوناچی
 • ترکیب سه جنبه نظریه موج
 • جمع بندی ونتیجه گیری

فصل چهاردهم چرخه های زمانی

 • مقدمه
 • چرخه ها
 • چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
 • چرخه های حاکم
 • ترکیب طول دوره چرخه ها
 • اهمیت روند
 • حرکت انتقالی به چپ و راست
 • چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
 • چرخه های موسمی
 • چرخه ریاست جمهوری
 • ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
 • تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

 • مقدمه
 • بعضی نیازهای کامپیوتر
 • گروه بندی ابزارها وشاخص ها
 • استفاده از ابزارها و شاخص ها
 • سیستم های سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
 • مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

فصل شانزدهم مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

 • مقدمه
 • سه عنصر اساسی برای معامله موفق
 • مدیریت مالی
 • معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
 • بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
 • تاکتیک های معامله
 • ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
 • انواع دستورات معاملاتی
 • از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
 • استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
 • خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
 • استفاده در بازار سهام
 • تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
 • مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

فصل هفدهم شاخص های بازار سرمایه

 • اندازه گیری پهنای بازار (Measuring Market Breadth)
 • مقایسه شاخص های بازار
 • خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • خط AD هفتگی و خط AD روزانه
 • تغییرات در خط AD
 • اسیلاتور مک للان
 • شاخص مجموع مک للان
 • بالاهای جدید و پایین های جدید
 • شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
 • حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
 • شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
 • شاخص TRIN در مقابل TICK
 • صاف کردن شاخص آرمز
 • آرمز باز (OPEN ARMS)
 • نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

 • خلاصه مباحث تکنیکال
 • چگونه تحلیل های تکنیکی و بنیادی را با هم هماهنگ کنیم؟
 • تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
 • نام های مختلف تحلیل تتکنیکال

پس از خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی می توانید به سادگی فایل ترجمه شده را دانلود کنید.

2 دیدگاه برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

farzad aria – 8 شهریور 1399

یکی از بهترین کتاب های فارکس برای تحلیل و بروزرسانی اطلاعات خودمان .حتما پیشنهاد میکنم بخرید جان مورفی عالیه

محمد (مالک تایید شده) – 29 تیر 1400

با سلام خدمت عزیزان دست‌اندرکار سایت. واقعاً سایت خوبی دارید امیدوارم همواره پرقدرت ادامه بدید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.