مقالات آموزشی سرمایه گذاری


مقایسه بازده سرمایه گذاری در آموزش بر حسب مقاطع تحصیلی در بخش دولتی وخصوصی

1 دانشیار؛ گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصاد و اجتماعی؛ دانشگاه بوعلی سیناهمدان؛ همدان ، ایران.

2 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران

چکیده

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مقالات آموزشی سرمایه گذاری ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می‌دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه‌های ورود به این دوره‌ها، از نظر فردی توجیه‌پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می‌دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی مقالات آموزشی سرمایه گذاری افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش‌های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش‌های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری مقالات آموزشی سرمایه گذاری مقالات آموزشی سرمایه گذاری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

الماسی، مجتبی؛ سهیلی، کیومرث ؛و سپهبان، قره بابا اصغر(1387). بررسی آثار سرمایه گذاری در آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1350-1384. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)،9(4)،23-40

رامشی، ‌رقیه؛ نادری، ‌ابوالقاسم؛ نامی، ‌کلثوم(1393). ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آنها . مطالعات برنامه ریزی آموزشی ، 5 (2) ،11 - 32

صادقی،حسین ؛صبحیه،محمد حسین؛و علیرضا کشاورزی(1387). تحلیل هزینه - فایده مقالات آموزشی سرمایه گذاری آموزش­های فنی و حرفه ای در ایران (مراکز ثابت آموزشی). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی). 8(2)،101-118

صالحی، محمدجواد(1384). محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، 35 (3) ، 139 تا 166

علمی .زهرامیلا؛ و نیک بین ، مانی (1394). بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏ ‌های شبه‏ پانلی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(22)، 145-170.‎

مهدوی، پیروزراهی(1397). ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 23(4)، 145-162.‎

مهربانی،وحید (1395).برآورد و رزیابی نرخ بازدهی اقتصادی تحصیلا ت در شهر تهران و مقایسه آن بین زنان و مردان .فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال ششم (13)،87-107

Depcken, C., Chiseni, C. ,& Ita, E. (2019). Returns to Education in South Africa: Evidence from the National Income Dynamics Study. Zagreb International Review of Economics & Business, 22(1), 1-12

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. The World Bank.,22-40

Patrinos, H. A., Psacharopoulos, G., & Tansel, A. (2019). Returns to Investment in Education: The Case of Turkey. The World Bank,8789(1),1-24

Ren, W., & Miller, P. W. (2012). Gender differentials in the payoff to schooling in rural China. Journal of Development Studies, 48(1), 133-150

Romele, L. ,& Purgailis, M. (2013). Estimation of private and social rates of return to investments in education in Lativa. European Integration studies, 7(3), 51-59.

مقاله نشریه
ارائه مدلی برای سرمایه گذاری در آموزش عالی کشور

چکیده:
بحران مالي جهاني در تمامي عرصه ها به طور ويژه عرصه هاي دانشگاهي نمود پيدا كرده است. بنابراين، تامين مالي و مديريت منابع مالي مهمترين عامل بقاء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي باشد. پيامدهاي اين ركود در عرصه هاي دانشگاهي به نحوي سنگين خواهد بود كه، منجر به تغييرات قابل توجه در ابعاد ملي و فراملي خواهد شد. بنابراين، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلي براي سرمايه گذاري در آموزش عالي كشور مي باشد. با توجه به مباني نظري و پيشينه كشورهاي دنيا در زمينه مدل هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در آموزش عالي، از طريق بررسي جامع مدل هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در آموزش عالي، در ابتدا سه سناريو براي سرمايه گذاري در آموزش عالي كشور بيان شده، كه هر كدام از سناريو هاي مطرح شده نشانگر، مدل خاص سرمايه گذاري درآموزش عالي مي باشد. در مرحله بعد، مكانيسم هاي تامين مالي در سه مدل سرمايه گذاري بيان گرديده است. در نهايت ضمن در نظر داشتن شرايط كشور، مناسب ترين مدل سرمايه گذاري و مكانيسم ها انتخاب و راهكارهاي تحقق آن ارائه شده است. با توجه به ملاحظات فوق، روش پژوهش حاضر، تحليل كيفي استقرايي مي باشد.

کليدواژگان: مدل سرمايه گذاري،آموزش عالي، ركود، مكانيسم انتخاب

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

اوراق قرضه چیست؟ هر آنچه که باید درباره سرمایه گذاری در اوراق قرضه بدانید

روش‌های مختلفی برای کسب سود و درآمدزایی در بازارهای مالی وجود دارند. هرکدام از این روش‌ها با کمک تکنیک‌های درست می‌توانند نتیجه پرسودی داشته باشند. سرمایه گذاری در اوراق قرضه یکی از این روش‌های کسب سود است که در بازار سرمایه متقاضیان بسیاری دارد. در این مطلب از مجله لندو قصد داریم که درمورد اوراق قرضه صحبت کنیم. بنابراین اگر می‌خواهید در مورد این بازار سرمایه‌گذاری بیشتر…

عرضه اولیه سهام چیست و آیا همیشه سود آور است؟

زمانی که شرکتی مجوز ورود به بازار بورس را کسب می‌کند،بخشی از سهام خود را با قیمت نسبتا مناسب در این بازار به فروش می‌رساند. به این نوع از سهام که برای اولین بار در بازار بورس و فرابورس عرضه شده‌ است، عرضه اولیه یا همان IPO که مخفف عبارت انگلیسی "Initial Public Offering" است، می‌گویند. خبر خوش این است که عرضه اولیه سهام در اکثر مواقع سودآور است و خرید آن، نسبت به سایر سهم‌های…

فرار مالیاتی چیست؟ هرچیزی که باید درباره جرایم فرار مالیاتی بدانید

آیا شما هم موقع مراجعه به سالن‌های آرایشی، مطب پزشک، کلینیک‌های لیزر، لاغری و… با جمله معروف «به جای کشیدن کارت، لطفا هزینه را کارت به کارت کن» مواجه شده‌اید؟ دلیل این‌ کار قسر در رفتن از پرداخت مالیات‌های سنگین است. این اشخاص و سایر افرادی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، مرتکب انجام یک کار غیر قانونی هستند و مجرم شناخته می‌شوند. اگر می‌خواهید از معنا و مفهوم فرار مالیاتی…

نکته‌هایی که قبل از فروش سهام عدالت باید بدانید!

مجوز فروش سهام عدالت در اواخر دولت قبلی صادر شد تا سهام‌داران بتوانند خودشان واگذاری آن را برعهده بگیرند. به همین منظور امروزه بسیاری از مردم به دنبال روش‌های فروش سهام خود هستند. اگر می‌خواهید بدانید که روش فروش سهام عدالت فوری یا زمان‌بر است، این مطلب از مجله سایت لندو را از دست ندهید. در این مطلب نکته‌هایی به شما گفته می‌شود که برای اطلاع از چگونگی فروش سهام به کارتان…

مدیریت ریسک در سرمایه‌ گذاری و تمام چیزهایی که باید درباره آن بدانید

سرمایه‌گذاری و کسب درآمد یک مسیر پر از چالش، موفقیت و شکست است. بنابراین اگر اهل تجارت هستید، باید خودتان را برای قدم گذاشتن در این مسیر آماده کنید. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری باید به همان اندازه که به دانش تجارت نیاز دارید، جسارت ریسک‎‌پذیری هم داشته باشید. اما مرز موفقیت و شکست در مبحث ریسک‌پذیری بسیار باریک است و نتیجه نهایی با تصمیم‌گیری‌های کوچک رقم می‌خورد. بنابراین…

از مالیات های جدید دولت خبر دارید؟

یکی از راه‌های کسب درآمد دولت، دریافت مالیات از مردم است که این روش درآمدزایی، به کل جهان مربوط می‌شود. یعنی شما در هر جای دنیا که باشید موظف به پرداخت مالیات خواهید بود و گریزی از آن نیست؛ چرا که دولت در ازای هزینه‌های عمومی مردم از آن‌ها مالیات دریافت می‌کند و این دارایی را در چرخه اقتصادی کشور مصرف می‌کند. ضمن اینکه فشار مالی تا حدودی از دوش افراد کم‌درآمد جامعه برداشته…

در بورس ضرر کرده‌اید؟ این ۸ تکنیک را بخوانید تا برای جبران ضرر در بورس…

بورس یکی از پرریسک‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است و در این بازار احتمال متضرر شدن هم مثل رسیدن به سود، نه به یک اندازه، ولی به هر حال وجود دارد. بنابراین اگر وارد این بازار پرتلاطم شده‌اید، باید برای ضرر هم خودتان را آماده کنید و فقط به امید رسیدن به سود نباشید. هرچه دانش و تجربه بیشتری در این حوزه داشته باشید، قطعاً احتمال ضررتان هم کمتر می‌شود. در مقالات آموزشی سرمایه گذاری این مطلب از مجله لندو به…

بررسی روش‌های خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس و خارج از بورس

در موضوعات مالی و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت کلمه‌ای نام‌آشناست که همه ما بارها و بارها آن را شنید‌ه‌ایم. این اوراق در بازار بورس و خارج از بورس خرید و فروش می‌شود و طرفداران زیادی در این حوزه دارد. میخواهید بدانید تعریف کامل‌تر این اوراق چیست؟ ما به شما می‌گوییم! اوراق مشارکت نوعی بدهی است که که ناشر با انتشار آن‌ها متعهد می‌شود وجه مشخصی را به‌عنوان سود اوراق…

سرمایه‌ گذاری در بورس یا ارز دیجیتال؟ مقایسه بورس و ارز دیجیتال در ایران

لازمه رسیدن به شرایط مالی ایده‌آل و رفاه نسبی در زندگی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای رشد و پیشرفت است. یکی از روش‌های افزایش دارایی، قدم گذاشتن در بازار سرمایه و دنیای نوین سرمایه‌گذاری مثل بورس و ارز دیجیتال است. رونق این بازار سرمایه تا حدی است که همه مقالات آموزشی سرمایه گذاری این روزها از زبان اطرافیان خود یا از اخبار و رسانه درباره بورس و ارز دیجیتال می‌شنوند؛ اما سوال اینجاست: معامله در…

حد ضرر در بورس چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

ورود به حوزه بورس و بازار سرمایه، شیرین، دل‌چسب و سودآور است؛ اما نه همیشه! اگر علم و دانش کافی در حوزه بازارهای مالی نداشته باشید، نه تنها سرمایه‌ شما زیاد نمی‌شود، بلکه با ضرر و زیان هم مواجه می‌شوید. درحالیکه هدف از سرمایه‌گذاری کسب منفعت است، نه بر باد رفتن پول و پس‌انداز! می‌پرسید راه حل این موضوع چیست و چگونه جلوی ضرر و زیان را بگیریم؟ با شناخت کافی درباره مفهوم «حد ضرر»…

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

کارت اعتباری سهام عدالت چیست؟ صدور کارت اعتباری سهام عدالت

سهام عدالت یکی از برنامه‌های دولت برای مشارکت همه اقشار جامعه در بازار بورس محسوب می‌شود که تا امروز متقاضیان بسیاری برای ثبت‌نام آن اقدام کرده‌اند. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار اوراق سهام عدالت، به سهامداران، وامی متناسب با ارزش سهام آن‌ها داده می‌شود. دولت برای پرداخت آسان‌تر این مبلغ به 50 میلیون متقاضی، کارت اعتباری سهام عدالت صادر کرده است. برای آشنایی با روال دریافت این…

حساب ارزی چیست؟ (چگونه سپرده ارزی باز کنیم؟)

احتمالا شما هم بارها و بارها درباره حساب ارزی از دوست و آشنا شنیده‌اید و دوست دارید بدانید ماهیت این حساب چیست و برای شما چه کاربردی دارد. این حساب که به آن سپرده ارزی هم می‌گویند، در واقع یک حساب بین‌المللی است که منافع مالی سرمایه‌گذاران را تامین می‌کند. اگر شما از افراد علاقه‌مند به حوزه سرمایه‌گذاری باشید، احتمالا دوست دارید درباره این حساب بدون مرز، اطلاعات بیشتری کسب…

معرفی بهترین سبدگردان‌ های بورس ایران در سال ۱۴۰۱

بورس یکی از بازارهای مالی مهم در ایران است و متقاضیان بسیاری دارد. برای سرمایه‌گذاری در این بازار و افزایش سود، روش‌های مختلفی وجود دارد. سبدگردانی یکی از راهکارهای افزایش بیشتر سود و کاهش ضرر محسوب می‌شود. یک سبد بورسی می‌تواند شامل اوراق، سهام شرکت‌ها و. باشد که انتخاب آن‌ها به هدف متقاضی بستگی دارد. بنابراین اگر می‌خواهید در بازار بورس قدرتمندتر از قبل ادامه دهید، باید…

بهترین کشور خارجی برای سرمایه گذاری کدام است؟

بسیاری از ایرانیان به دنبال انتخاب بهترین کشور خارجی برای سرمایه گذاری هستند تا علاوه بر افزایش دارایی بتوانند اقامت دائم بسیاری از این کشورها را دریافت کنند. کشورهای مختلفی با توجه به شرایط اقتصادی خود خواهان جذب سرمایه‌های خارجی هستند. به همین دلیل ایرانیان با کمی شناخت از بازارهای مالی این کشورها می‌توانند برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. اگر شما هم به فکر سرمایه‎‌گذاری در خارج…

فراکاب در بازار سرمایه چیست؟ ۵ ویژگی مهم شرکت‌های فراکابی کدامند؟

اگر در زمره افراد علاقه‌مند به حوزه بورس و بازار سرمایه باشید، حتما اصطلاحات رایج و مختلف را در این زمینه‌ شنیده‌اید. لازمه یک سرمایه‌گذاری موفق با درصد ضرر کم‌تر، شناخت و آگاهی کامل درباره این اصطلاحات و مسائل پیرامون بازار سرمایه است. یکی از این اصطلاحات بورسی، «فراکاب» و شرکت‌های فراکابی است. حتما با خودتان می‌گویید فراکاب چیست و چه نقشی در بازار سرمایه دارد؟ ما در این…

سود مرکب چیست؟ بررسی بهره یا همان سود مرکب و روش های محاسبه آن

سود مرکب یکی از روش‌های افزایش سرمایه به صورت تصاعدی است که خیلی از افراد هنوز این ترفند جذاب را نمی‌شناسند. این سود با سود اصلی فرق می‌کند و از ترکیب سرمایه و سود اولیه به‌دست می‌آید. امروزه با رشد دنیای سرمایه‌گذاری اهمیت دانستن بهره مرکب بیشتر از قبل شده است. به همین دلیل در این مطلب از مجله لندو به سراغ این موضوع رفته‌ایم تا شما را از جزئیات چگونگی دریافت این سود مطلع کنیم.…

هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی چقدر است؟ بررسی شرایط و مدارک دریافت آن

ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در بیشتر مواقع زوج‌ها در شروع ازدواج و فراهم کردن مقدمات آن با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شوند. بنابراین هر نوع حمایت مالی در این دوران می‌تواند بسیار کارآمد باشد. برای همین بسیاری از دخترها و پسرها در شروع زندگی خود به دنبال وام‌های مختلف هستند تا بتوانند تاحدودی بودجه مورد نیاز خودشان را تأمین کنند. به‌غیر از ارائه وام…

همه چیز درباره بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان، عشایر

بدون شک برخورداری از مزیت بیمه باید برای هر فردی چه در شهر و چه در روستا فراهم باشد. در حال حاضر بیشتر کارمندان شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین کارگران مجموعه‌های بزرگ توسط کارفرماها عضو بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند. اما شاید کمتر کسی در مورد بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شنیده باشد. شاید برایتان سوال پیش آید که روستانشینانی که بر سر مزارع گندم، ذرت و. کار می‌کنند و یکی از…

سبدگردانی چیست و چطور انجام می شود؟

تزریق دارایی به بازار بورس و سرمایه، این روز‌ها پر تب و تاب‌تر از گذشته شده است. همه‌جا، از اخبار و رسانه گرفته تا دوست و آشنا درمورد روش‌های نوین سرمایه‌گذاری مثل ورود به حوزه بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… صحبت می‌کنند. شما هم دلتان می‌خواهد به این عرصه وارد شوید؟ دانش کافی را برای سرمایه‌گذاری در بورس دارید؟ سبدگردان‌ها کار را برای شما راحت کرده‌اند. اگر شما علاقه و اشتیاق کافی…

حجم مبنا چیست؟ نحوه محاسبه حجم مبنا و ۴ نکته مهم درباره آن

بازار بورس مثل هر بازار سرمایه دیگری، محل معامله و مبادله بسیاری از افراد است. بدیهی است که این بازار با این حجم از داد و ستد، مورد سواستفاده افراد سودجو قرار بگیرد تا بتوانند روی نوسانات قیمت سهم‌های بازار به نفع خود تاثیر بگذارند. برای پیش‌گیری از این اتفاق و برای آنکه سهامداران بتوانند با آرامش خاطر و امنیت زیاد، به داد و ستد بپردازند، قانونی به نام حجم مبنا وضع شده است. این…

مقالات

بازارهای سرمایه گذاری در ایران

متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس ایران چه تاثیری دارد؟

الگوی قیمتی به چه معنایی است؟

الگوهای قیمتی

بندی تأثیر هیئت مدیره بر شرکت های فعال در بورس

تأثیر مقالات آموزشی سرمایه گذاری هیئت مدیره بر شرکت های فعال در بورس

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
  • NFT چیست و موقع ساخت و فروش آن چه زمانی است؟
  • NEP-5 و ERC-20 در بازار ارزهای دیجیتال
  • متاورس چیست؟
  • تپ روت بیت کوین چیست؟
  • صندوق طلا در بورس
دسته‌های دوره های آموزشی
درباره آکادمی طهرانی

ما در آکادمی طهرانی معتقدیم هر کسی با آموزش صحیح می تواند به موفقیت برسد. راه رسیدن به موفقیت برای همه آدمها باز هست و فقط نیاز به آموزش و تمرین و پشتکار دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.