طبقه بندی دارایی های غیرجاری


حال و هوای حسابداری

نمونه طبقه بندی یا کدینگ حسابداری -گروه - حساب كل - حساب معين

گروه - حساب كل - حساب معين
11 داراییهای جاری
1110 موجودی نقد وبانک
111001 صندوق ریالی
111002 صندوق ارزی
111003 تنخواه گردانهای ریالی
111004 تنخواه گردانهای ارزی
111005 موجودی بانکهای ریالی
111006 موجودی بانکهای ارزی
111007 وجوه در راه
111008 موجودی واریز نامه های ارزی

1111 سپرده های کوتاه مدت
111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده
111103 سپرده های گمرکی
111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی
111106 سایر سپرده ها

1112 اسناد دريافتني

111201 چکهای در جریان وصول
111202 اسناد در جریان وصول
111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق
111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق

1113 حسابهای دریافتنی تجاری
111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی)
111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی)
111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
111306 اسناد واخواست شده

1114 سایر حسابهای دریافتنی
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروری کارکنان
111403 وام مسکن کارکنان
111404 جاری کارکنان
111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه
111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی
111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی

1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها
111502 سهام سایر شرکتها

1116 موجودی مواد وکالا
111601 موجودی مواد اولیه
111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی
111604 موجودی محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرایه حمل موجودی ها
111608 کنترل خرید
111609 طبقه بندی دارایی های غیرجاری کالای امانی ما نزد دیگران
111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه
111621 موجودی اقلام راکد وناباب
111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی
111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب
111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات
111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه
111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات

1117 کار درجریان ساخت
111701 کاردرجریان ساخت
111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره

1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهای اصلی سفارش
111802 هزینه های ثبت سفارش
111803 هزینه های بیمه
111804 هزینه های بانکی
111805 هزینه های گمرکی
111806 حقوق وعوارض بندری
111807 هزینه بازرسی
111808 هزینه حق العمل ترخیص
111809 هزینه حمل
111810 سایر هزینه ها
111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار

1119 پیش پرداختها
111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
111904 پیش پرداخت هزینه های جاری
111905 پیش پرداخت خرید خدمات
111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها
111908 پیش پرداخت حسابرسی
111909 پیش پرداخت مالیات
111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه
111911 پیش پرداخت اجاره
111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
111913 پیش پرداخت به پیمانکاران
111916 موجودی تمبر و سفته

12 داراییهای غیرجاری
1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121001 ساختمانها
121002 تاسیسات
121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقلیه
121006 اثاثیه ومنصوبات
121007 لوازم ازمایشگاهی
121011 کنترل دارائیها - تنخواه
121012 کنترل دارائیها - انبار

1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121101 استهلاک انباشته ساختمانها
121102 استهلاک انباشته تاسیسات
121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید
121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی

1212 زمین
121201 زمین

1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
121301 ساختمانهای در دست تکمیل
121302 تاسیسات در دست تکمیل
121303 ماشین الات در دست تکمیل
121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل

1214 سرمایه کذاری های بلند مدت
121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه
121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
121409 سهام سایر شرکتها

1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهای اعطایی بلند مدت
121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها

1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)
121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت
121606 هزینه های تحقیق وتوسعه
121607 سایر هزینه های سنوات آتی

1220 سایر دارائیها
122001 حق الامتیازها
122002 سرقفلی
122003 ودیعه آب
122004 ودیعه برق
122005 ودیعه تلفن
122006 ودیعه گاز
122007 سایر ودایع
122011 نرم افزار ها
122012 سیستمها و روشها


21 بدهیهای جاری
2110 حسابهای پرداختنی تجاری
211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی)
211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی)
211003 کالای امانی دیگران نزد ما
211004 معلق خرید
211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری

2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت
211101 اسناد پرداختنی ریالی
211102 اسنادپرداختنی ارزی

2112 سایر حسابهای پرداختنی

211201 مالیات بر در آمدشرکت
211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان
211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث
211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان
211207 صندوق کار آموزی
211208 حقوق ودستمزد پرداختنی
211209 پیمانکاران
211212 عیدی وپاداش پرداختنی
211213 بهره وری تولید پرداختنی
211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی
211216 عوارض شهرداری
211218 دو در هزار فروش صنایع
211219 یک در هزار تربیت بدنی
211220 هزینه های پرداختنی
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق

2113 سپرده های دریافتی
211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه
211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار
211303 سایر سپرده های دریافتی

2114 پیش دریافتها
211401 پیش دریافت فروش محصولات
211409 سایر پیش دریافتها

2115 ذخیره مالیات
211501 ذخیره مالیات

2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی
211601 سود سهام پیشنهادی
211602 سود سهام پرداختنی

2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی
211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی
211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف

2118 سایر ذخایر
211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده
211803 ذخیره سایر هزینه های
211805 ذخیره بن کارگری


22 بدهیهای غیر جاری
2210 اسناد پرداختنی بلند مدت
221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی

2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت
221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت

2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی
221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف

2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی
221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی


31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمایه
311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام
311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام

3111 اندوخته قانونی
311101 اندوخته قانونی

3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمایه ای
311202 اندوخته توسعه وتکمیل
311203 اندوخته احتیاطی
311205 اندوخته جایگزین دارائیها
311206 صرف سهام

3113 سود (زیان ) انباشته

311301 سود (زیان ) انباشته
311302 تعدیلات سنواتی

3114 سود (زیان ) جاری
311401 سود (زیان ) جاری

3116 تقسیم سود

311601 تقسیم سود


41 فروش و درآمدها

411001 فروش داخلی محصولات
411002 فروش خارجی محصولات
411007 فروش خدمات تولیدی

4111 برگشت از فروش وتخفیفات
411101 برگشت طبقه بندی دارایی های غیرجاری از فروش داخلی محصولات
411102 برگشت از فروش خارجی محصولات
411111 تخفیفات محصولات داخلی
411112 تخفیفات محصولات خارجی

4112 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

411201 سود و زیان فروش ضایعات
411209 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی


51 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
5110 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
511001 قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات
511002 قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات
511009 قیمت تمام شده خدمات تولیدی


61 هزینه های فعالیت
6110 هزینه های حقوق ودستمزد
611001 حقوق پایه
611002 اضافه کاری
611003 حق شیفت وشبکاری
611004 حق نوبت کاری
611005 حق جذب
611006 فوق العاده مسکن وخواروبار
611007 حق اولاد
611008 عیدی وپاداش
611009 بن کارگری
611010 پاداش بهره وری تولید
611011 بیمه سهم کارفرما
611012 سهم صندوق کارآموزی
611013 بازخرید سنوات خدمت کارکنان
611014 مرخصی استفاده نشده
611015 حق سر پرستی
611016 بیمه بیکاری
611017 دستمزد کارکنان روزمزد
611018 حقوق ومزایای متفرقه

6111 هزینه های کارکنان
611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت
611102 پوشاک ولوازم ایمنی
611103 پذیرایی و آبدارخانه
611104 ایاب وذهاب
611105 بهداشت ودرمان
611106 آموزش
611107 حق ورزش
611108 کمکهای غیر نقدی
611109 رستوران
611119 سایر هزینه های کارکنان

6112 هزینه های عملیاتی
611201 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات
611202 تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید
611203 تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها
611204 تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه
611205 تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات
611206 تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی
611207 هزینه سوخت کارخانه
611208 هزینه سوخت وسائط نقلیه
611209 هزینه آب و برق مصرفی
611210 بیمه دارائیهای ثابت
611211 بیمه موجودیها
611212 هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
611213 ابزار ولوازم فنی مصرفی
611214 مواد مصرفی غیر مستقیم تولید
611215 هزینه ملزومات ونوشت افزار
611216 هزینه پست وتلفن
611217 هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید
611219 هزینه اجاره محل

6113 هزینه های استهلاک
611301 هزینه استهلاک ساختمان
611302 هزینه استهلاک تاسیسات
611303 هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید
611304 هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها
611305 هزینه استهلاک وسائط نقلیه
611306 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات
611307 هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی


62 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
6210 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش

621001 هزینه آگهی و تبلیغات
621003 هزینه شرکت درمناقصه
621004 هزینه ارسال نمونه ها
621006 هزینه دودر هزار فروش
621007 هزینه های نمایشگاه
621008 هزینه بازاریابی و پورسانت
621009 هزینه های حمل وانبارداری
621010 هزینه های متفرقه توزیع وفروش
621018 هزینه های واخواست
621019 هزینه مطالبات سوخت شده '

6211 هزینه های مالی
621101 هزینه سود وکارمزد وامها
621102 هزینه تمبر وسفته
621104 هزینه کارمزد خدمات بانکی
621105 هزینه جریمه دیر کرد وامها
621109 هزینه های متفرقه مالی

6212 هزینه های تحقیق و توسعه
621201 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه

6213 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
621301 هزینه حق الزحمه حقوقی
621302 هزینه حق الزحمه مشاورین
621303 هزینه حق الزحمه حسابرسی
621304 حق الزحمه خرید خدمات
621305 کتب ونشریات
621306 حق عضویت
621307 پذیرائی و جشنها
621308 کمک واعانات
621310 سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری
621312 حق حضور اعضاء هیئت مدیره
621313 اقلام متفرقه
621319 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

6215 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
621501 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
621502 سود و زیان ناشی از فروش دارائیها
621503 سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها
621509 سود و زیان ناشی از سایر اقلام

6217 هزینه های غیر مترقبه
621701 مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی
621704 سایر هزینه های غیر مترقبه


81 حسابهای جذب و انحرافات
8110 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی
811001 جذب هزینه های دستمزد
811002 جذب هزینه های سربار

8111 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
811101 سهم سربار از دوایر خدماتی
811102 تسهیم سربار دوایر خدماتی

8112 انحراف مواد اولیه
811201 انحراف نرخ مصرف مواد
811202 انحراف مصرف مواد

8113 انحراف هزینه های تبدیل
811301 انحراف هزینه دستمزد
811302 انحراف هزینه سربار

8114 انتقال هزینه های تبدیل تولید
811401 انتقال هزینه های دستمزد
811402 انتقال هزینه های سربار


91 حسابهای انتظامی
9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت
911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده
911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
911004 ضمانت نامه های بانکی
911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
911008 اسناد تضمینی تنخواه
911012 کالای امانی ما نزد دیگران
911013 موجودی ضایعات

9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت
911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات
911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی


92 طرف حسابهای انتظامی
9211 طرف حسابهای انتظامی
921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت
921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

طبقه بندی دارایی های غیرجاری

در این بخش از آموزش‌های حسابداری قصد داریم دارایی ثابت (Fixed Asset) را در مقابل دارایی جاری (Current Asset) بررسی کنیم و تفاوت‌هایشان را شرح دهیم.

صورت مالی یک شرکت به طور کلی دارایی‌های شرکت را به دسته‌های مجزا تقسیم می‌کند، از جمله دارایی‌های ثابت و دارایی‌های جاری.

دارایی‌های ثابت، که تحت عنوان اموال، ماشین آلات و تجهیزات و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای (capital assets) نیز شناخته می‌شود، دارایی‌های مشهودی هستند که یک شرکت انتظار دارد بیش از یک دوره حسابداری از آنها استفاده کند.

دارایی‌های جاری، مانند وجه نقد و موجودی کالا، مواردی هستند که شرکت انتظار دارد ظرف یک سال آینده از آنها استفاده کرده و یا آنها را بفروشد.

در کل، دارایی‌های یک شرکت مواردی هستند که شرکت آنها را تحت تملک یا اختیار دارد و قصد دارد درجهت نفع کسب و کار از آنها استفاده کند. این موارد ممکن است از عملیات اولیه شرکت پشتیبانی کنند، مثل ساختمان‌های شرکت، و یا سودآفرین باشند، مانند ماشین آلات یا موجودی کالا.

دارایی‌های ثابت

در کسب و کارها، اصطلاح دارایی ثابت به مواردی اطلاق می‌شود که شرکت انتظار مصرف یا فروخته شدن این دارایی را در طی یک دوره حسابداری نداشته باشد.

این موارد منابعی نیستند که بتوان در طول تولید از آنها استفاده کرد، مانند فلزات یا کالاهایی که شرکت به منظور کسب درآمد در طول سال مالی می‌فروشد.

دارایی‌های ثابت گاهی تحت عنوان دارایی‌های مشهود نیز تعریف می‌شود زیرا آنها اغلب موجودیت فیزیکی دارند، برخلاف دارایی‌های نامشهودی مانند سرقفلی (goodwill)، حق‌نشر (copyrights)، مالکیت معنوی (intellectual property)، و علائم تجاری (trademarks).

نمونه‌هایی از دارایی ثابت شامل ابزارآلات تولیدی، وسایل نقلیه شرکت، ساختمان‌ها، اثاثیه و لوازم شرکت، و کامپیوترهای شخصی است.

استهلاک دارایی‌های ثابت

قطعا همه چیز فرسوده و مستهلک و یا ازکارافتاده می‌شود.

به محض اینکه کسب و کاری یک دارایی ثابت خریداری می‌کند و آن را به کار می‌گیرد، شمارش معکوس پایان عمر مفید این دارایی نیز آغاز می‌شود.

در طول عمر مفید دارایی‌های مشهود، می‌توان میزان استهلاک آنها را از طریق روش‌های حسابداری مشخص کرد. شرکت‌ها اغلب میزان استهلاک دارایی‌ها را به منظور کسر مالیات و دلایل حسابداری محاسبه می‌کنند.

یک دارایی هنگامی دچار افت قیمت (Impairment) می‌شود که قیمت بازفروش یا ارزش بازاری آن دارایی کمتر از ارزش ثبت شده آن در ترازنامه شرکت باشد.

دارایی ثابت در ترازنامه

دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت و زیر بخش اموال، ماشین آلات و تجهیزات دیده می‌شوند. این موارد همچنین در صورت‌های مالی جریان نقدی کسب و کارها به هنگام فروش یا ارزیابی میزان استهلاک دارایی دیده می‌شوند.

در صورت‌های مالی، دارایی‌های غیرجاری، از جمله دارایی‌های ثابت، دارایی‌های سودآفرینی هستند که انتظار می‌رود بیش از یک سال از تاریخ گزارش شده دوام بیاورند.

نکات کلیدی:

  • دارایی‌های ثابت مواردی از اموال شرکت هستند که از آنها انتظار می‌رود در طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرند.
  • شرکت‌ها ممکن است میزان استهلاک دارایی‌های ثابت را به منظور اهداف مالیاتی و حسابداری محاسبه کنند.
  • دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که شرکت انتظار دارد در آینده نزدیک از آنها استفاده و یا آنها را تبدیل به پول کند.
  • اصطلاحی دیگر برای تعریف دارایی‌های جاری دارایی‌های مشابه وجه نقد (liquid assets) است، به این معنا که این دارایی‌ها را میتوان به راحتی تبدیل به درآمد و وجه نقد کرد.

دارایی‌های جاری

دارایی‌های جاری دارایی‌هایی هستند که شرکت قصد دارد ظرف یک سال از تاریخ گزارش شده از آنها استفاده کرده و یا آنها را بفروشد. این دسته شامل وجه نقد، حساب‌های دریافتنی، و سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت می‌شود.

موجودی کالای شرکت نیز در این دسته جا می‌گیرد، از جمله مواد خام، مواد در حال تولید، و یا کالاهای نهایی. تمام این موارد تحت عنوان دارایی‌های جاری دسته بندی می‌شوند زیرا شرکت انتظار دارد تا هنگام فروش آنها وجه نقد دریافت کند. این موارد بودجه روزانه عملیات کسب و کار را فراهم می‌کنند.

به همین ترتیب، حساب‌های دریافتی برای اینکه دارایی جاری تلقی شوند باید جریان ورودی نقدی ایجاد کنند.

دارایی‌های جاری گاهی تحت عنوان حساب‌های جاری یا دارایی‌های مشابه نقد فهرست می‌شوند.

ملاحظات خاص

کامپیوتر شخصی اگر بیش از یک سال استفاده شده و به تولید کالاهایی که آن شرکت می‌فروشد کمک کند، یک دارایی ثابت و غیرجاری محسوب می‌شود.

وسیله نقلیه نیز یک دارایی ثابت و غیرجاری است اگر استفاده از آن شامل حمل و نقل و ترابری محصولات آن شرکت باشد.

با این حال، هزینه اموال، ماشین آلات و تجهیزات معمولا در صورت‌های مالی تحت عنوان هزینه خالص استهلاک انباشته (accumulated depreciation) گزارش می‌شود.

دارایی غیرجاری

به جز دارایی‌های ثابت و دارایی‌های نامشهود، سایر انواع دارایی‌های غیرجاری شامل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستند.

سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه در دسته سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و دارایی‌های جاری قرار می‌گیرد درصورتیکه از آنها نرخ بازده‌ای (rate of return) بالاتر از وجه نقد انتظار برود و موعد سررسید آنها طی کمتر از یک سال آینده باشد.

اوراق قرضه با مدت طولانی‌تر در گروه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارایی‌های غیرجاری جای می‌گیرند.

اگر می‌خواهید دارایی‌های یک شرکت را بررسی کنید

اگر سرمایه‌گذار در بورس یا کارمند یک شرکت سهامی عام هستید، ممکن است علاقمند به دیدن گزارش‌های شرکت از دارایی‌های جاری و ثابت آن و چگونگی تغییر این اعداد در گذر زمان باشید.

شرکت‌های سهامی عام موظفند تا این اعداد و ارقام را سالانه گزارش کرده و به صورت آنلاین منتشر کنند. این صورت‌های مالی را می‌توانید در سایت codal.ir به رایگان ببینید.

حال و هوای حسابداری

نمونه طبقه بندی یا کدینگ حسابداری -گروه - حساب كل - حساب معين

گروه - حساب كل - حساب معين
11 داراییهای جاری
1110 موجودی نقد وبانک
111001 صندوق ریالی
111002 صندوق ارزی
111003 تنخواه گردانهای ریالی
111004 تنخواه گردانهای ارزی
111005 موجودی بانکهای ریالی
111006 موجودی بانکهای ارزی
111007 وجوه در راه
111008 موجودی واریز نامه های ارزی

1111 سپرده های کوتاه مدت
111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده
111103 سپرده های گمرکی
111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی
111106 سایر سپرده ها

1112 اسناد دريافتني

111201 چکهای در جریان وصول
111202 اسناد در جریان وصول
111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق
111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق

1113 حسابهای دریافتنی تجاری
111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی)
111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی)
111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
111306 اسناد واخواست شده

1114 سایر حسابهای دریافتنی
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروری کارکنان
111403 وام مسکن کارکنان
111404 جاری کارکنان
111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه
111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی
111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی

1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها
111502 سهام سایر شرکتها

1116 موجودی مواد وکالا
111601 موجودی مواد اولیه
111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی
111604 موجودی محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرایه حمل موجودی ها
111608 کنترل خرید
111609 کالای امانی ما نزد دیگران
111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه
111621 موجودی اقلام راکد وناباب
111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی
111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب
111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات
111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه
111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات

1117 کار درجریان ساخت
111701 کاردرجریان ساخت
111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره

1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهای اصلی سفارش
111802 هزینه های ثبت سفارش
111803 هزینه های بیمه
111804 هزینه های بانکی
111805 هزینه های گمرکی
111806 حقوق وعوارض بندری
111807 هزینه بازرسی
111808 هزینه حق العمل ترخیص
111809 هزینه حمل
111810 سایر هزینه ها
111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار

1119 پیش پرداختها
111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
111904 پیش پرداخت هزینه های جاری
111905 پیش پرداخت خرید خدمات
111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها
111908 پیش پرداخت حسابرسی
111909 پیش پرداخت مالیات
111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه
111911 پیش پرداخت اجاره
111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
111913 پیش پرداخت به پیمانکاران
111916 موجودی تمبر و سفته

12 داراییهای غیرجاری
1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121001 ساختمانها
121002 تاسیسات
121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقلیه
121006 اثاثیه ومنصوبات
121007 لوازم ازمایشگاهی
121011 کنترل دارائیها - تنخواه
121012 کنترل دارائیها - انبار

1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121101 استهلاک انباشته ساختمانها
121102 استهلاک انباشته تاسیسات
121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید
121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی

1212 زمین
121201 زمین

1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
121301 ساختمانهای در دست تکمیل
121302 تاسیسات در دست تکمیل
121303 ماشین الات در دست تکمیل
121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل

1214 سرمایه کذاری های بلند مدت
121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه
121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
121409 سهام سایر شرکتها

1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهای اعطایی بلند مدت
121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها

1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)
121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت
121606 هزینه های تحقیق وتوسعه
121607 سایر هزینه های سنوات آتی

1220 سایر دارائیها
122001 حق الامتیازها
122002 سرقفلی
122003 ودیعه آب
122004 ودیعه برق
122005 ودیعه تلفن
122006 ودیعه گاز
122007 سایر ودایع
122011 نرم افزار ها
122012 سیستمها و روشها


21 بدهیهای جاری
2110 حسابهای پرداختنی تجاری
211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی)
211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی)
211003 کالای امانی دیگران نزد ما
211004 معلق خرید
211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری

2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت
211101 اسناد پرداختنی ریالی
211102 اسنادپرداختنی ارزی

2112 سایر حسابهای پرداختنی

211201 مالیات بر در آمدشرکت
211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان
211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث
211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان
211207 صندوق کار آموزی
211208 حقوق ودستمزد پرداختنی
211209 پیمانکاران
211212 عیدی وپاداش پرداختنی
211213 بهره وری تولید پرداختنی
211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی
211216 عوارض شهرداری
211218 دو در هزار فروش صنایع
211219 یک در هزار تربیت بدنی
211220 هزینه های پرداختنی
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق

2113 سپرده های دریافتی
211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه
211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار
211303 سایر سپرده های دریافتی

2114 پیش دریافتها
211401 پیش دریافت فروش محصولات
211409 سایر پیش دریافتها

2115 ذخیره مالیات
211501 ذخیره مالیات

2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی
211601 سود سهام پیشنهادی
211602 سود سهام پرداختنی

2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی
211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی
211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف

2118 سایر ذخایر
211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده
211803 ذخیره سایر هزینه های
211805 ذخیره بن کارگری


22 بدهیهای غیر جاری
2210 اسناد پرداختنی بلند مدت
221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی

2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت
221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت

2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی
221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف

2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی
221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی


31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمایه
311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام
311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام

3111 اندوخته قانونی
311101 اندوخته قانونی

3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمایه ای
311202 اندوخته توسعه وتکمیل
311203 اندوخته احتیاطی
311205 اندوخته جایگزین دارائیها
311206 صرف سهام

3113 سود (زیان ) انباشته

311301 سود (زیان ) انباشته
311302 تعدیلات سنواتی

3114 سود (زیان ) جاری
311401 سود (زیان ) جاری

3116 تقسیم سود

311601 تقسیم سود


41 فروش و درآمدها

411001 فروش داخلی محصولات
411002 فروش خارجی محصولات
411007 فروش خدمات تولیدی

4111 برگشت از فروش وتخفیفات
411101 برگشت از فروش داخلی محصولات
411102 برگشت از فروش خارجی محصولات
411111 تخفیفات محصولات داخلی
411112 تخفیفات محصولات خارجی

4112 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

411201 سود و زیان فروش ضایعات
411209 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی


51 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
5110 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
511001 قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات
511002 قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات
511009 قیمت تمام شده خدمات تولیدی


61 هزینه های فعالیت
6110 هزینه های حقوق ودستمزد
611001 حقوق پایه
611002 اضافه کاری
611003 حق شیفت وشبکاری
611004 حق نوبت کاری
611005 حق جذب
611006 فوق العاده مسکن وخواروبار
611007 حق اولاد
611008 عیدی وپاداش
611009 بن کارگری
611010 پاداش بهره وری تولید
611011 بیمه سهم کارفرما
611012 سهم صندوق کارآموزی
611013 بازخرید سنوات خدمت کارکنان
611014 مرخصی استفاده نشده
611015 حق سر پرستی
611016 بیمه بیکاری
611017 دستمزد کارکنان روزمزد
611018 حقوق ومزایای متفرقه

6111 هزینه های کارکنان
611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت
611102 پوشاک ولوازم ایمنی
611103 پذیرایی و آبدارخانه
611104 ایاب وذهاب
611105 بهداشت ودرمان
611106 آموزش
611107 حق ورزش
611108 کمکهای غیر نقدی
611109 رستوران
611119 سایر هزینه های کارکنان

6112 هزینه های عملیاتی
611201 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات
611202 تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید
611203 تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها
611204 تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه
611205 تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات
611206 تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی
611207 هزینه سوخت کارخانه
611208 هزینه سوخت وسائط نقلیه
611209 هزینه آب و برق مصرفی
611210 بیمه دارائیهای ثابت
611211 بیمه موجودیها
611212 هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
611213 ابزار ولوازم فنی مصرفی
611214 مواد مصرفی غیر مستقیم تولید
611215 هزینه ملزومات ونوشت افزار
611216 هزینه پست وتلفن
611217 هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید
611219 هزینه اجاره محل

6113 هزینه های استهلاک
611301 هزینه استهلاک ساختمان
611302 هزینه استهلاک تاسیسات
611303 هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید
611304 هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها
611305 هزینه استهلاک وسائط نقلیه
611306 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات
611307 هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی


62 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
6210 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش

621001 هزینه آگهی و تبلیغات
621003 هزینه شرکت درمناقصه
621004 هزینه ارسال نمونه ها
621006 هزینه دودر هزار فروش
621007 هزینه های نمایشگاه
621008 هزینه بازاریابی و پورسانت
621009 هزینه های حمل وانبارداری
621010 هزینه های متفرقه توزیع وفروش
621018 هزینه های واخواست
621019 هزینه مطالبات سوخت شده '

6211 هزینه های مالی
621101 هزینه سود وکارمزد وامها
621102 هزینه تمبر وسفته
621104 هزینه کارمزد خدمات بانکی
621105 هزینه جریمه دیر کرد وامها
621109 هزینه های متفرقه مالی

6212 هزینه های تحقیق و توسعه
621201 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه

6213 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
621301 هزینه حق الزحمه حقوقی
621302 هزینه حق الزحمه مشاورین
621303 هزینه حق الزحمه حسابرسی
621304 حق الزحمه خرید خدمات
621305 کتب ونشریات
621306 حق عضویت
621307 پذیرائی و جشنها
621308 کمک واعانات
621310 سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری
621312 حق حضور اعضاء هیئت مدیره
621313 اقلام متفرقه
621319 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

6215 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
621501 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
621502 سود و زیان ناشی از فروش دارائیها
621503 سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها
621509 سود و زیان ناشی از سایر اقلام

6217 هزینه های غیر مترقبه
621701 مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی
621704 سایر هزینه های غیر مترقبه


81 حسابهای جذب و انحرافات
8110 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی
811001 جذب هزینه های دستمزد
811002 جذب هزینه های سربار

8111 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
811101 سهم سربار از دوایر خدماتی
811102 تسهیم سربار دوایر خدماتی

8112 انحراف مواد اولیه
811201 انحراف نرخ مصرف مواد
811202 انحراف مصرف مواد

8113 انحراف هزینه های تبدیل
811301 انحراف طبقه بندی دارایی های غیرجاری هزینه دستمزد
811302 انحراف هزینه سربار

8114 انتقال هزینه های تبدیل تولید
811401 انتقال هزینه های دستمزد
811402 انتقال هزینه های سربار


91 حسابهای انتظامی
9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت
911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده
911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
911004 ضمانت نامه های بانکی
911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
911008 اسناد تضمینی تنخواه
911012 کالای امانی ما نزد دیگران
911013 موجودی ضایعات

9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت
911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات
911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی


92 طرف حسابهای انتظامی
9211 طرف حسابهای انتظامی
921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت
921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

صورت وضعیت مالی

اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی: صورت وضعیت مالی بايد حداقل شامل اقلام اصلی نشان‌دهنده مبالغ زیر باشد:

الف. داراییهای ثابت مشهود؛
ب. سرمایه‌گذاری در املاک؛
پ. داراييهای نامشهود؛
ت. داراييهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قسمتهای (ث)، (ح) و (د))؛
ث. سرمایه‌گذاری‌هایی که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام شده است؛
ج. داراییهای زیستی؛
چ. موجودیها؛
ح. دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها؛
خ. سفارشات و پیش‌پرداختها؛
د. نقد و معادلهای نقد؛
ذ. مجموع داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است و داراییهای قرارگرفته در مجموعه واحد که طبق همان استاندارد به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛
ر. پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها؛
ز. ذخایر؛
ژ. بدهیهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قسمتهای (ر) و (ز))؛
س. بدهیها و داراییهای مالیات جاری، طبق تعریف استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد؛
ش. بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی طبق تعریف استاندارد حسابداری 35؛
ص. پیش‌دریافتها؛
ض. بدهیهای مجموعه واحد که طبق استاندارد حسابداری 31، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛
ط. منافع فاقد حق کنترل، ارائه‌شده در بخش حقوق مالکانه؛ و
ظ. سرمایه و اندوخته‌های قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی.

نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌

نحوه‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌

نحوه‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“

شماره‌ بند
* مقدمه‌
1
* دامنه‌ كاربرد
2
* ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ 5 – 3
* محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌
10 – 6
* داراييهاي‌ جاري‌
12 – 11
* بدهيهاي‌ جاري‌
15 – 13
* تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها
16
* نحوه‌ ارائـه‌ در صورتهاي‌ مالي‌
18 – 17
* تاريخ‌ اجرا
19
* مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 20

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14
نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“
مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.
مقدمه‌
1 . از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد واقع‌ شود، ارائـه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ است‌. معمولاً به‌ مـازاد داراييهـاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌، ” خالص‌ داراييهـاي‌ جـاري‌“
يا ” سرمايه‌ در گردش“ و به‌ مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ ” خالص‌ بدهيهاي‌ جاري“ اطلاق‌ مي‌شود.
دامنه‌ كاربرد
2 . اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.
ديدگاههاي‌ موجود در مورد داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
3 . از نظر برخي‌، هدف‌ از طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري‌، يعني‌ توانايي‌ آن‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، بدون‌ مواجهه‌ با مشكلات‌ مالي‌ است‌. برخي‌ ديگر، به‌ اين‌ طبقه‌ بندي‌ به عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ مي‌نگرند كه‌ گردش‌ مستمر دارد.
4 . اهداف‌ مزبور تاحدي‌ با يكديگر ناسازگار است‌، زيرا در سنجش‌ نقدينگي‌، ملاك‌ طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها به‌ جاري‌ يا غيرجاري‌، امكان‌ نقد شدن‌ و يا تسويه‌ آنها در آينده‌ نزديك‌ است‌، ولي‌ معيار تشخيص‌ داراييها و بدهيها به عنوان‌ ” اقلام‌ در گردش“ عمدتاً معطوف‌ به‌ مصرف‌ يا تسويه‌ آنها در راه‌ ايجاد درآمد طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ است‌. چرخه‌ عملياتي‌ يك‌ واحد تجاري‌، معمولاً متوسط‌ فاصله‌ زماني‌ بين‌ ” تحصيل‌ موادي‌ كه‌ وارد فرايند عمليات‌ مي‌شود“ و ” تبديل‌ نهايي‌ آنها به‌ وجه‌ نقد “ است‌.

5 . باتوجه‌ به‌ نظرات‌ متفاوت‌ بالا، معمولاً اقلامي‌ جزء داراييهاي‌ جاري‌ منظور مي‌شود كه‌ انتظار رود ظرف‌ يك‌ سال‌ يا طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌ تبديل‌ شود و اقلامي‌ در عداد بدهيهاي‌ جاري‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ گردد. هرگاه‌ چرخه‌ عملياتي‌ واحد تجاري‌ نا مشخص‌ يا خيلي‌ طولاني‌ باشد، تفكيك‌ داراييها و بدهيها در صورتهاي‌ مالي‌ تحت‌ عناوين‌ جاري‌ و غيرجاري‌ به‌ ترتيب‌ ياد شده‌ مناسب‌ نخواهد بود. نحوه‌ عمل‌ بالا يك‌ قاعده‌ كلي‌ است‌ كه‌ بيشتر جنبه‌ قراردادي‌ دارد و لذا در مواردي‌ ممكن‌ است‌ انعكاس‌ يا عدم‌ انعكاس‌ اقلامي‌ خاص‌ به عنوان‌ داراييهاي‌ جاري‌ يا بدهيهاي‌ جاري‌ لزوماً با معيارهاي‌ فوق‌ تطبيق‌ نداشته‌ باشد.
محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌
6 . کليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌، به‌ استثناي‌ موارد مذكور در بند 7، بايد با رعايت‌ الزامات‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 11 الي‌ 18، داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ را به عنوان‌ طبقاتي‌ جداگانه‌ در ترازنامه‌ منعكس‌ كنند.
7 . طبقه‌بندي‌ برخي‌ اقلام‌ دارايي‌ و بدهي‌ به عنوان‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در مورد آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ درارتباط‌ با نحوه‌ طبقه‌بندي‌ و ارائـه‌ داراييها و بدهيها مشمول‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ خاص‌ يا مفاد قوانين‌ آمره‌ مشخص‌ است‌ و نيز آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ چرخه‌ عملياتي‌ آنها نامشخص‌ يا خيلي‌ طولاني‌ باشد، الزامي‌ نيست‌. اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد از ارائـه‌ جمعهاي‌ فرعي‌ براي‌ داراييها و بدهيها كه‌ در ذهن‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ طبقه‌بندي‌ موصوف‌ را تداعي‌ كند، پرهيز كنند.
8 . عموماً عقيده‌ بر اين‌ است‌ كه‌ آنچه‌ از تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌ حاصل‌ مي‌شود، مشخص‌ شدن‌ داراييهاي‌ نسبتاً سريع‌التبديل‌ به‌ وجه‌ نقد واحد تجاري‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ تعهداتي‌ كه‌ سررسيد آنها طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ فرا مي‌رسد به عنوان‌ عاملي‌ احتياطي‌ يا حفاظي‌ عمل‌ مي‌كند. با اين‌ حال‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ داراي‌ تداوم‌ فعاليت‌، نقش‌ داراييهاي‌ جاري‌ به عنوان‌ حفاظي‌ در قبال‌ تعهدات‌ جاري‌ همواره‌ مصداق‌ ندارد، بلكه‌ در مواردي‌ واحد تجاري‌ بايد جهت‌ ادامه‌ عمليات‌ خود براي‌ مثال‌ موجودي‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌ را به طور مداوم‌ با موجودي‌ جديد جايگزين‌ كند. همچنين‌ ممكن‌ است‌ داراييهاي‌ جاري‌ شامل‌ موجودي‌ كالايي‌ باشد كه‌ انتظار نمي‌رود در آينده‌ نزديك‌ به‌ فروش‌ رسد.
9 . بسياري‌، مازاد داراييهاي‌ جاري‌ بر بدهيهاي‌ جاري‌ را نشانه‌ وضعيت‌ مالي‌ مطلوب‌ واحد تجاري‌ و مازاد بدهيهاي‌ جاري‌ بر داراييهاي‌ جاري‌ را نشانه‌ مشكلات‌ مالي‌ واحد تجاري‌ تلقي‌ مي‌كنند. اما، اين‌ قبيل‌ نتيجه‌گيريها بدون‌ توجه‌ به‌ ماهيت‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ و اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ داراييها و بدهيهاي‌ جاري‌ آن‌ منطقي‌ نيست‌.
10 . بدين‌ترتيب‌ در حالي‌ كه‌ عده‌اي‌ عقيده‌ دارند كه‌ مشخص‌ كردن‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ از ابزار مفيد تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ است‌، برخي‌ ديگر بر اين‌ باورند كه‌ محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ به‌ جاري‌ و غيرجاري‌، مفيد بودن‌ آن‌ را كاهش‌ مي‌دهد و حتي‌ در بسياري‌ از موارد، گمراه‌كننده‌ مي‌سازد. وضع‌ مقررات‌ كلي‌ براي‌ مشخص‌ كردن‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ مانع‌ از توجه‌ بيشتر به‌ اين‌ مسائل‌ شود. لذا، الزامات‌ اين‌ استاندارد تنها براي‌ هماهنگ‌ كردن‌ رويه‌هايي‌ است‌ كه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در رابطه‌ با مشخص‌ كردن‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اتخاذ مي‌كنند.
داراييهاي‌ جاري‌
11 . يك‌ دارايي‌ زماني‌ بايد به عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌:
الف‌ . انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، مصرف‌ يا فروخته‌ شود، يا به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌، تبديل‌ شود، يا
ب‌ . وجه‌ نقد يا معادل‌ وجه‌ نقدي‌ باشد كه‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.
ساير داراييها بايد به عنوان‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.
12 . نمونه‌ اقلامي‌ كه‌ به عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود عبارتست‌ از:
الف ‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهاي‌ بانكي‌، به‌استثناي‌ مواردي‌كه‌ اعمال‌ محدوديت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ اين‌ اقلام‌ براي‌ عمليات‌ جاري‌ شود. در مواردي‌ كه‌ استفاده‌ از وجوه‌ نقد براي‌ عمليات‌ جاري‌ مشمول‌ محدوديت‌ باشد، تنها در صورتي‌ مي‌توان‌ آن‌ را جزء داراييهاي‌ جاري‌ منظور كرد كه‌ مدت‌ محدوديت‌ حداكثر تا زمان‌ سررسيد تعهدي‌ باشد كه‌ به عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ است‌ يا اينكه‌ محدوديت‌ ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ برطرف‌ شود.
ب . حصه‌اي‌ از حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌ و غيرتجاري‌ كه‌ انتظار مي‌رود ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ تبديل‌ شود كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌.
ج . موجودي‌ مواد و كالا و كار در جريان‌ پيشرفت‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌، صرف‌ نظر از اينكه‌ ممكن‌ است‌ اقلامي‌ از آن‌ احتمالاً ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ يا يك‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ نقد نشود.
د . سهام‌ شركتها، اوراق‌ مشاركت‌ و ساير اوراق‌ بهاداري‌ كه‌ به‌ قصد نگهداري‌ تحصيل‌ نشده‌ و به‌‌سهولت‌ قابل‌ نقد شدن‌ است‌.
ﻫ . پيش‌پرداختهاي‌ خريد داراييهاي‌ جاري‌.
و . پيش‌پرداختهاي‌ هزينه‌ در مواردي‌ كه‌ انتظار مي‌رود ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ به طور كامل‌ به‌ مصرف‌ برسد.
بدهيهاي‌ جاري‌
13 . يك‌ بدهي‌ زماني‌ بايد به عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ شود. ساير بدهيها بايد به عنوان‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.
14 . بدهيهاي‌ عندالمطالبه‌ كه‌ انتظار رود ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ مطالبه‌ شود و نيز آن‌ قسمت‌ از بدهيهاي‌ بلندمدتي‌ كه‌ انتظار رود بر مبناي‌ شرايط‌ قرارداد مربوط‌، ظرف‌ مدت‌
يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌ دين‌ حال‌ تبديل‌ شود جزء بدهيهاي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ و توضيحات‌ كافي‌ در اين‌ مورد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ارائه‌ مي‌شود.
15 . آن‌ دسته‌ از بدهيها و نيز حصه‌اي‌ از بدهيهاي‌ بلندمدت‌ از قبيل‌ تسهيلات‌ مالي‌ بانكي‌ و غيربانكي‌، بدهيهاي‌ تجاري‌، بدهي‌ مالياتي‌ و پيش‌دريافت‌ از مشتريان‌ كه‌ انتظار رود ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ تسويه‌ گردد، به عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. با اين‌ حال‌، حصه‌اي‌ از يك‌ بدهي‌ بلندمدت‌ كه‌ انتظار رود ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ تسويه‌ شود، مشروط‌ بر اينكه‌ داراييهاي‌ موجود در تاريخ‌ ترازنامه‌ كه‌ بازپرداخت‌ آن‌ بدهي‌ از محل‌ آنها صورت‌ مي‌گيرد، به عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ نشده‌ باشد، گاهي‌ اوقات‌ تحت‌ عنوان‌ بدهي‌ بلندمدت‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. در مورد اخير افشاي‌ مبلغ‌ و شرايط‌ مربوط‌ ممكن‌ است‌ ضرورت‌ يابد.
تجديد طبقه‌ بندي‌ داراييها و بدهيها
16 . هرگاه‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ولي‌ قبل‌ از تصويب‌ صورتهاي‌ مالي‌ توسط‌ مديريت‌ واحد تجاري‌، رويدادهايي‌ در جهت‌ تبديل‌ داراييها و بدهيهاي‌ جاري‌ به‌ داراييها و بدهيهاي‌ غيرجاري‌ و به‌ عكس‌ رخ‌ دهد، نحوه‌ برخورد حسابداري‌ با آن‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 5 با عنوان‌ حسابداري‌ رويدادهاي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ خواهد بود.
نحوه‌ ارائه‌ در صورتهاي‌ مالي‌
17 . جمع‌ كل‌ داراييهاي‌ جاري‌ و جمع‌ كل‌ بدهيهاي‌ جاري‌ بايد در ترازنامه‌ نشان‌ داده‌ شود.
18 . مبلغ‌ يك‌ دارايي‌ جاري‌ يا بدهي‌ جاري‌ نبايد از بدهي‌ جاري‌ يا دارايي‌ جاري‌ ديگر كسر شود، مگر آنكه‌ شرايط‌ تهاتر داراييها و بدهيها مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ ” نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌“ برقرار باشد.

تاريخ‌ اجرا
19 . الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
20 . با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ نحوه‌ ارائـه‌ صورتهاي‌ مالي‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.